Greenpeace mener økt bruk av genmodifiserte organismer (GMO) ikke kan løse de fundamentale utfordringene som verdens landbruk står ovenfor, snarere tvert i mot. Under har vi samlet noen av de mest brukte argumentene i debatten, og sannheten bak.

I debatten om ulike GMO’ers nytteverdi, er det viktig å huske på at de aller fleste av disse drives fram av internasjonale storselskaper som har egen profitt som mål, verken miljø, bønders rettigheter eller verdens fattige, selv om argumentene for et stadig mer industrielt landbruk kommer i ulik innpakning.

Greenpeace er positive til at det forskes med GMO i medisinsk fremstilling i lukkede anlegg. Det vi er skeptiske til, er det ukontrollerte frislippet av GMO til naturen. Vår skepsis er godt vitenskapelig fundamentert. Vi trenger mer mangfold og økologiske prinsipper i landbruket, ikke mer kjemikalier, storselskaper og ensretting.

En GMO er en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet endret ved hjelp av avansert genteknologi. I motsetning til i tradisjonell plante- og husdyravl, så kan man med genmodifisering flytte egenskaper fra en artsgruppe til en annen.

MYTE 1: GMO-planter kan mette verden

FAKTA: Det er ingen GMO-planter som er laget for å gi større avlinger. GMO er lite egnet til å løse de problemene som faktisk er grunnen til sult og underernæring. GMO forsterker det industrielle jordbruket som har utarmet mange av landbruksressursene i verden så langt.De fleste GMO’ene i kommersiell bruk er designet for å tåle sprøytemidler.

Myte 2: GMO-planter er løsningen på klimaproblemet

FAKTA: Genteknologi henger etter konvensjonell avl i utvikling av plantesorter som kan hjelpe landbruket med å takle klimaendringene. Klimarobusthet i lanbruket er svært avhengig av god jordbrukspraksis, biomangfold og pleie av jord, ikke monokulturer der man dyrker identiske planter av samme arten i flere år på rad, som GMO-landbruket er en del av.

MYTE 3: GMO-planter er trygge for mennesker og miljø

FAKTA: Det finnes få langsiktige miljø- og helsestudier og de som finnes er ofte mangelfulle. Uavhengige forskere har påpekt at de blir nektet tilgang til datagrunnlag til forskningen. Men gener i seg selv er selvsagt ikke giftige.

MYTE 4: GMO-planter forenkler plantevern

FAKTA: Etter noen år oppstår problemer med ugress og skadedyr som er resistente mot sprøytemidlene som brukes i forbindelse med GMO. Resultatet er at bruken av spøytemidler øker over tid.

MYTE 5: GMO-planter er økonomisk fordelaktig for bøndene

FAKTA: GMO-frø er ofte patentert og eid av noen få store multinasjonale selskaper, slik at prisene på frø har steget mye de siste 20 årene. Fremveksten av resistent ugress og skadedyr øker også bøndenes kostnader over tid, og reduserer bøndenes utbytte ytterligere.

MYTE 6: GMO-planter kan eksistere sammen med tradisjonelt landbruk

FAKTA: GMO-planter krysser seg med naturlige plante- slektninger. Nesten 400 tilfeller av ukontrollert GMO-krysning er registrert globalt (2013). Å beholde sine avlinger fullstendig frie fra GMO-innblanding medfører betydelige ekstra kostnader for bøndene.

MYTE 7: Genteknologi er den mest lovende innovasjonen  for forbedret matproduksjon

FAKTA: Tradisjonelle avlsmetoder for planter er mer effektive for utvikling av de egenskapene vi normalt ønsker i moderne matproduksjon. Dette gjelder både motstandsdyktighet mot skadedyr og robusthet i forhold til endringer i miljøet, som for eksempel klimaendringer.

Referanser for alle fakta og påstander i artikkelen over finnes i rapporten “Twenty Years of Failure” som er tilgjengelig her.