Över hela världen har civil olydnad och fredliga aktioner varit en avgörande del av vår historia. Utan civil olydnad kunde vi idag fortfarande levt i en värld där kvinnor inte får rösta, där diskriminering är lagligt, där kärnvapenprovsprängningar förstör vår planet och kärnavfall fortsätter att dumpas i haven.

I en tid där antidemokratiska krafter blir allt starkare, och hoten mot klimatet och miljön inte längre går att ignorera, menar vi på Greenpeace att det är vår rättighet och skyldighet att agera. När lagar och orättvisa regler skadar människor eller vår planet, kan vi inte bara sitta tysta.

Därför agerar vi – för att stoppa miljöförstörelse och sociala orättvisor.

Vad är egentligen civil olydnad?

I Sverige har civil olydnad sedan lång tid tillbaka använts för att skapa förändring och stärka demokratin. Utan civil olydnad skulle till exempel strejkrätten inte existera. Rätten att strejka kom nämligen till genom att den tidiga arbetarrörelsen gick ut i strejk, trots att det då var olagligt. Och tack vare deras agerande kom lagen att ändras, så att vi i Sverige nu har rätten att strejka.

Varför och hur använder Greenpeace civil olydnad?

Inom Greenpeace har vi sedan organisationen bildades år 1971 använt oss av civil olydnad som ett verktyg för att skapa förändring. Men vad är egentligen skillnaden mellan en kriminell handling och civil olydnad? Inom Greenpeace används civil olydnad som ett verktyg för att uppmärksamma makthavare på att den rådande lagstiftningen, samhällsnormer eller viktiga sakförhållanden ligger efter eller är skadliga – och måste förändras. Och vårt utövande av civil olydnad följer alltid dessa fyra grundläggande principer, som även tillämpades av Mahatma Gandhi och Martin Luther-King:

  1. Inget våld. Alla som deltar i direkta aktioner har genomgått träning i principerna för ickevåld. Vi använder aldrig våld, ens när vi själva utsätts för det.
  2. Ingen skadegörelse. Vi gör så lite åverkan som det bara är möjligt på allmän och privat egendom.
  3. Öppenhet. Vi kanske klär ut oss till tigrar och isbjörnar men är aldrig maskerade med syftet att dölja vår identitet. Vi kommunicerar syftet och målet med våra aktioner så tydligt vi kan.
  4. Ansvarstagande. Vi står upp för våra aktioner inför myndigheter och finns tillgängliga för att förklara vårt agerande om det så krävs.

Civil olydnad och icke-våldsaktioner kan skapa politisk förändring. Det är också viktigt att de görs utifrån omsorgen av ett allmänintresse och inte för egen vinnings skull. Detta är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas. Tack vare Greenpeace aktioner är det till exempel inte längre tillåtet att dumpa radioaktivt avfall i havet.

Vi för en ständig dialog med makthavare i riksdag, regering, myndigheter och företag för att förmå dem att verka för ett samhälle som inte utvecklas på bekostnad av klimat och miljö. Vi vill också inspirera andra människor till att själva agera för miljön.

När det inte räcker använder vi oss av direktaktioner för att rikta strålkastarna mot miljöbrott som annars får fortgå i det tysta. Som global miljöorganisation har vi också fördelen att med hjälp av våra fartyg kunna ta oss till de mest avlägsna platser, där brott mot naturen annars kan fortsätta utan allmänhetens kännedom.

Är civil olydnad berättigad?

Civil olydnad spelar en viktig roll, även i demokratier. I Demokratiutredningens skrift nr 27 “Olydiga medborgare?” hänvisas till ett synsätt där civil olydnad i hög grad anses “berättigad i en demokrati därför att den civilt olydiga varken ifrågasätter lagstyret eller den demokratiska tillkomsten av lagar utan bara en enskild orättfärdig lag. Att vägra lyda en orättfärdig lag är istället att värna rättsstaten.” Rätten till fredlig protest garanteras också av artikel 10 och 11 i EU-konventionen om mänskliga rättigheter.

Fredlig och öppen civil olydnad är ett av våra kännetecken. Vi sätter miljö, klimat och bevarandet av fred i främsta rummet.

Sveriges grundlag, regeringsformen,1 kap. 2§, säger att “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är “att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Regeringen ska, enligt klimatlagen, förhindra farliga klimatstörningar och skydda oss och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och vara inriktat på att minska koldioxidutsläppen. Dessa lagar och mål är antagna av riksdagen, de företrädare vi valt på demokratisk väg.

Vi har alla uppgiften att hålla våra politiker till deras löften. Vi har alla en skyldighet att göra det vi kan för att skapa en bättre värld och en hållbar framtid för alla som bor på den här planeten. Och tillsammans kan vi göra verklig skillnad.