Idag är det den internationella kvinnodagen! Vi vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma några av de kvinnor som varit med och grundat Greenpeace.

Hur allt började

Under några kvällar i slutet av 1960 – början av 1970-talet satt en grupp människor runt ett köksbord och diskuterade behovet av att motarbeta förstörelsen av naturen och hotet mot freden. Några av personerna gav sig ut i en båt för att stoppa kärnvapenprovsprängningar vilket blev startskottet för Greenpeace. Trots att flera av de som tog initiativet var kvinnor fick de kvinnliga grundarna sällan erkännande för det viktiga arbete de utförde med att etablera organisationen, våra värderingar, arbetssätt, och kampanjer. De manliga kollegorna var de som fick stå i rampljuset under intervjuer, i dokumentärfilmer och under fotograferingar.

Självklart räcker det inte med en dag om året för att belysa de strukturella problem som alla som identifierar sig som någonting annat än män än idag står inför. Men vill vi ändå ta tillfället i akt för att ge lite extra erkännande och kärlek till våra kvinnliga grundare.

Låt oss presentera

  • Dorothy Stowe: en av grundarna till ”Do not Make a Wave Committee”, gruppen som senare blev Greenpeace. Hon arbetade tillsammans med Marie Bohlen för att möjliggöra Greenpeaces första kampanjer och ägnade sitt liv åt miljöfrågor, samtidigt som hon var engagerad aktivist inom sociala frågor.
  • Marie Bohlen (Nonnast): en av grundarna till ”Do not Make a Wave Committee”. Marie var den som kom på idén att segla ut båten Phyllis Cormack in i kränvapenprovspängnings zonen som blev startskottet för organisationen Marie skapade också organisationens första logotyp.
  • Dorothy Metcalfe (Harris): var reporter och ansvarade för att kommunicera till omvärlden  vad som hände på Phyllis Cormack resa ut till kärnvapenprovsprängningszonen Utan hennes insats skulle aktionen inte ha fått den uppmärksamhet den fick. Hon byggde om sitt hem till ett radiorum där hon vidarebefordrade radiorapporterna från fartyget till världens media. 
  • Zoe Hunter (Rahim): var medlem i den brittiska nedrustningskampanjen och organiserade tillsammans med Dorothy Stowe och Dorothy Metcalfe de två första Greenpeace-expeditionerna. Zoe fortsatte sitt  arbete för mänskliga rättigheter, t.ex. med Amnesty International i Kanada.

Ett Greenpeace för alla, idag och framöver

Mycket har förändrats sedan Greenpeaces grundades. Kampen för jämställdhet i samhället och inom klimatrörelsen har gett resultat. Greenpeace är en global organisation och för oss är rättvisa, mångfald och representation ett måste för att skapa ett grönt och fredligt samhälle inom planetära och sociala gränser.

Dagens samhälle är dessvärre långt ifrån jämställt och vi i miljörörelsen brottas med samma problem som samhället runt omkring oss. Ett exempel på det är hur det ofta är unga kvinnor som driver förändringsarbete på skolor, i sociala medier och som volontärer i klimatrörelsen. Samtidigt som det oftast är män som innehar de beslutsfattande positionerna i samhället och inom organisationer. Den svenska miljörörelsen består till övervägande del av vit medelklass utan synliga funktionsvariationer. Det håller inte, miljörörelsen måste representera alla grupper i samhället för de frågor vi arbetar med berör oss alla.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med att öka representation och mångfald på Greenpeace Sverige. Vi vill att alla som kämpar för en grön och fredlig planet att ska känna sig inkluderade, välkomna och accepterade som de är hos oss på Greenpeace. Allas insikter, röster och agerande behövs för att vi ska lyckas möta vår tids största utmaningar och säkerställa en grön fredlig framtid.