Greenpeace i Nederländerna släpper idag läckta dokument från förhandlingarna om TTIP-avtalet mellan EU och USA. Det här är första gången allmänheten får möjlighet att jämföra EU:s och USA:s förhandlingsbud. TTIP kallas ofta “handelsavtal”, men den här läckan bekräftar att det är mycket mer än handel som står på spel.

Det är dags att sluta förhandla bakom lyckta dörrar och påbörja en öppen diskussion.

Ur miljösynpunkt är det framför allt fyra aspekter som är allvarliga:

  • Inget av de läckta kapitlen hänvisar till den del av GATT-avtalet som tillåter att länder har handelsregler för att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa.
  • Det finns ingenting i de läckta texterna som handlar om att skydda klimatet. Till exempel finns inget som förhindrar import av oerhört klimatskadlig tjärsand.
  • Försiktighetsprincipen nämns inte i något av de läckta kapitlen. Det gör det svårare för lagstiftare att skydda allmänheten från till exempel skadliga kemikalier.
  • Företag i USA får omfattande möjlighet att påverka lagstiftningen i EU på ett tidigt stadium och vice versa.
 
Faiza Oulahsen, Greenpeace i Nederländerna

– Dokumenten visar hur miljöskydd förhandlas bort bakom stängda dörrar. De här dokumenten avslöjar att civilsamhället med all rätta har varit oroade över TTIP-avtalet. Den fullständiga och senaste versionen av handelsavtalet borde göras allmänt tillgänglig genast, så att medborgare och folkvalda politiker har chansen att förstå vad som föreslås å deras vägnar, säger Faiza Oulahsen, kampanjledare hos Greenpeace i Nederländerna.

Förhandlingarna måste avbrytas så att EU:s medborgare får möjlighet att ta del av förslagen och göra sina röster hörda i en demokratisk process. Det avtal som diskuteras kommer i sin nuvarande form att få stora konsekvenser för vår demokrati och miljö.

Vad är TTIP?

Ett par sidor av de hemliga dokument som vi tagit del av. Dokumenten bekräftar att det är mycket mer än handel som står på spel.

TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership, och kan bli världens största handelsavtal. Avtalet skulle innefatta handeln mellan EU och USA, som tillsammans står för ungefär hälften av hela världens BNP och nästan en tredjedel av världens handelsflöden. TTIP skulle påverka nästan alla delar av ekonomin, från jordbruk till textilindustrin, från IT till tjänster. Den enda sektor som formellt undantas från förhandlingarna är film- och musikindustrin, på begäran av den franska regeringen.

Syftet med avtalet är att undanröja eventuella återstående hinder för handeln mellan EU och USA, och att skydda utländska investeringar.

Det kanske låter bra, men saken är den att ett lands lagar för att skydda människor och miljö kan betraktas som handelshinder” av ett land som inte har samma lagar. Att ”skydda en investering” kan leda till att länder hindras från att anta lagar som påverkar vinsten hos ett företag som är verksamma inom landets gränser. TTIP hotar att försvaga de demokratiskt valda politikernas möjligheter att agera i alla länder som berörs av avtalet.

Orsaker till oro för miljön

En första analys av de 248 sidorna juridisk text avslöjar att:

Långvariga miljöskydd tycks tas bort

Inget av de kapitel vi tagit del av tycks hänvisa till den allmänna undantagsregeln. Denna finns för att ge länder möjlighet att reglera handeln ”för att skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa” eller för ”bevarande av ändliga naturresurser”. Den antogs av Världshandelsorganisationen (WTO) för nästan 70 år sedan. Att denna förordning utelämnas tyder på att både EU och USA vill skapa ett system som sätter ekonomisk vinst före både människors, djurs och växters liv och hälsa.

Med TTIP blir det svårare att bekämpa klimatförändringarna

Klimatavtalet från Paris är väldigt tydligt på en punkt: Vi måste hålla temperaturökningen under 1,5 grader för att undvika en global kris. Handel kan inte undantas från klimatarbetet.

Men i de dokument vi kommit över finns inget som tyder på att man på något sätt tänker ta hänsyn till klimatet. Dessutom kommer klimatåtgärder att begränsas av TTIP-kapitlen om så kallat ”regulatoriskt samarbete” och marknadstillträde för industrivaror. Det skulle till exempel bli omöjligt att lagstifta mot import av extremt förorenande fossila bränslen som olja från oljesand.

Slutet för försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen som är inskriven i EU-fördraget nämns inte i kapitlet om samarbete i lagstiftningsfrågor, eller i något av de andra 12 kapitel vi tagit del av. Å andra sidan tycks det amerikanska kravet på en ”riskbaserad” metod ha smugit sig in i texten, alltså att man hanterar farliga ämnen snarare än att undvika dem. Detta tillvägagångssätt underminerar möjligheterna för tillsynsmyndigheter att vidta förebyggande åtgärder, till exempel för kontroversiella ämnen som hormonstörande kemikalier.

TTIP ger företagen ökad möjlighet att påverka lagstiftningen

Samtidigt som förslaget försvagar miljö- och konsumentskyddet får storföretagen sin vilja fram. Företagen garanteras möjlighet att ingripa i ett tidigt skede i beslutsprocessen.

Medan civilsamhället ges liten möjlighet till insyn i förhandlingarna, finns många formuleringar som visar att industrin ges en privilegierad röst i viktiga beslut. De läckta dokumenten visar att EU inte varit öppet om hur stort industrins inflytande kommer att bli. Den senaste offentliga EU-rapporten nämner endast kort industrins påverkan, medan de läckta dokumenten upprepade gånger nämner behovet av ytterligare samråd med industrin. Dokumenten talar även tydligt om hur synpunkter från industrin samlats in.

Vad händer nu?

Oavsett om det är miljöfrågor, djurrättsfrågor, anställningsskydd eller integritetsfrågor som ligger dig närmast om hjärtat ger innehållet i dessa dokument skäl till oro.

De bekräftar farhågorna som uttryckts av miljontals människor världen runt: TTIP handlar om förflyttning av makten från demokratiskt valda politiker till big business.

Det är dags att sluta förhandla bakom lyckta dörrar och påbörja en öppen diskussion.

Här kan du läsa de läckta dokumenten: ttip-leaks.org/