DEBATTARTIKEL: Sverige håller på att utarma en av våra viktigaste resurser: skogen. Om vi ska ha en chans att klara miljömålen och klimatomställningen måste skogsbruket ställas om i grunden. Vi kan inte skövla skogen för att rädda klimatet. 

Vetenskapens värld i SVT har i serien “Slaget om skogen” visat en rad obekväma sanningar om det svenska skogsbruket. Att våra sista spillror av gamla naturskogar – och den biologiska mångfalden – är starkt hotade. Att avverkningstakten är mycket högre än vad skogen och ekosystemen klarar av. Att den svenska skogsindustrin släpper ut mer koldioxid än all annan industri och trafik i Sverige gör tillsammans. Och att satsningen på biobränslen innebär att utsläppen kommer att fortsätta under en tidsperiod som är mycket längre än den tid vi har på oss för att klara klimatkrisen.

Det här varit väl känt bland forskare och inom miljörörelsen. Greenpeace kunde i vintras visa att om vi räknar in de ökande biogena utsläppen så ligger Sveriges växthusgasutsläpp kvar på samma nivå som 1990. De fossila utsläppen har helt enkelt ersatts med biogena utsläpp, samtidigt som vi fortsätter konsumera som om vi hade fyra jordklot i stället för ett. 

Utsläpp är utsläpp, vare sig de kommer från att elda olja, sopor eller skog. 80 procent av den biomassa som tas ut ur den svenska skogen blir bränsle eller andra kortlivade produkter och kolet den bundit är i atmosfären inom två år. Det tar 60–120 år för ett nytt träd att upp lika mycket koldioxid som det träd som avverkats gjort, vilket är tid vi inte har. 

Samtidigt förstör vi unika ekosystem, som aldrig går att återskapa när de en gång kalhuggits. SVT:s “Slaget om skogen” visar tydligt att vi har väldigt lite gammal, riktig skog kvar. De sista gammelskogarna  – och alla de arter som är beroende av dem – kämpar idag för sin överlevnad omringade av oändliga trädplantager och kalhyggen. Vi är långt ifrån att nå miljömålen kopplade till skogen och rödlistan över hotade skogslevande arter växer. Huvudanledningen till detta är vårt intensiva skogsbruk, som enligt Skogsstyrelsens prognos går mot ett rekordår 2021. Samtidigt urholkas samernas möjligheter att bedriva rennäring, när en allt större del av deras renbetesskogar kalhuggs, framförallt av statliga Sveaskog. 

Trots larmen från miljörörelse och forskare lyser de här insikterna med sin frånvaro inom politiken. Socialdemokraterna har tydligt gjort klart att de vill öka uttaget av biomassa från skogen. Centerpartiet vill stärka äganderätten och minska miljökraven. Miljöpartiet har i förhandlingarna lyckats öka ytan skyddad skog, men tycks i utbyte ha förlorat striden om den resterande skogsmarken. Övriga partier på högersidan vill ge industrin frikort att köra ekosystemen i botten. 

Det här är ovärdigt, om man ser till det nödläge mänskligheten står inför. För att klara klimatomställningen, miljömålen och rädda den biologiska mångfalden måste det svenska skogsbruket ställa om till ett naturnära skogsbruk, med plockhuggesbruk. Detta skulle inte bara gynna klimatet och den biologiska mångfalden, utan även skogsägare och näringsidkare på landsbygden. Det skulle också ligga i linje med den inriktning som EU-kommissionen pekar ut i sitt förslag till skogsstrategi

Här är Greenpeace fem förslag på åtgärder för att lägga grunden till en långsiktigt hållbar skogspolitik:

– Förbjud kalhyggen, skydda minst 30 procent av våra skogar och reglera skogsbruket i miljöbalken.

– Inför bonus-malus för skogen där skonsamma, ekosystembaserade skogsbruksmetoder premieras.

– Skriv om Sveaskogs ägardirektiv, ta bort avkastningskravet och gör statens eget skogsbolag till ett föredöme för hållbart skogsbruk.

– Ta bort statligt stöd som motverkar ett hållbart skogsbruk, till exempel subventioner till bioenergi, gratis tilldelning av utsläppsrätter, elskattesubventioner och en lång rad investeringsstöd.

– Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och deras rättigheter.

Levande ekosystem är fantastiska kollager och det är så de gör mest nytta för klimatet och samhället. Det norra barrskogsbältet binder mer koldioxid än alla världens regnskogar tillsammans. Att Sverige mitt under brinnande klimatkris kalhugger våra sista naturskogar för att elda upp dem som biobränslen och kortlivade pappersprodukter är vansinnigt. Klimatet och den biologiska mångfalden hänger ihop. Vi kan inte skövla naturen för att fixa klimatet.

Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace

Artikeln är ursprungligen publicerad på Dagens Industris debattsida den 6 oktober 2021.