Engagera dig

I ett svar till Greenpeace idag (3/6 2020) svarar Reklamombudsmannen (RO) att de inte kan ta sig an Greenpeace anmälan på grund av att den är för “komplicerad och av teknisk karaktär”. RO menar att de i sin tur tycker att Konsumentverket ska agera istället. Greenpeace håller med om att Konsumentverket bör agera men menar även att flertalet av Preems enheter bryter mot Marknadsföringslagen på andra sätt än via vilseledande påståenden av “teknisk karaktär”. Greenpeace kommer därför nu skicka in separata anmälningar av varje enhet som kampanjen består av till Reklamombudsmannen för enskild prövning.

Greenpeace anmälde Preems vilseledande reklamkampanj till både Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen den 2 juni. Anmälan bestod av 79 reklamenheter som vi menar samtliga innehåller uppenbara överträdelser av Marknadsföringslagen. Överträdelserna är av olika slag, allt från bristande annonsmarkering och reklamidentifiering (art. 7 ICC:s internationella regler) och vilseledande påståenden (MFL) till att annonsören spelar på människors rädslor och utnyttjar lidande (art. 4 ICC:s regler) och främlingsfientlighet (art. 2 om socialt ansvar, ICC’s regler).

Samtliga 79 enheter skickades in som en enda anmälan och Reklamombudsmannens representant Gunilla Welander svarar:

Reklamombudsmannen prövar anmälningar inom ramen för självreglering. Det innebär vissa begränsningar i prövningen bland annat genom att muntlig bevisning inte kan tas upp och att kommunikation under handläggningen inte sker mellan anmälaren och annonsören för att belysa tvistefrågorna. Syftet med prövningen inom ramen för självreglering är i stället att tillhandhålla effektiva, praktiska och flexibla lösningar. Detta leder till att ärenden av komplicerad natur där specifik expertis krävs ofta är bättre lämpade att prövas av annan instans.

Enligt instruktionen för Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd § 5, punkten 7 får en anmälan avvisas om den avser en fråga som lämpligare behandlas av domstol eller tillsynsmyndighet.

Reklamombudsmannen konstaterar att det ifrågasatta påståendena i den anmälda marknadsföringen är av komplicerad och teknisk karaktär. För att utreda frågeställningarna tillfredställande skulle både omfattande bevisning och tillgång till expertkunskap krävas. Det räcker inte med anmälan, den anmälda reklamen och yttrande från annonsören. Reklamombudsmannen anser att frågeställningarna i ärendet därför inte kan ges en tillfredställande belysning inom ramen för självregleringen hos Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannen finner att det är lämpligare att frågorna behandlas av Konsumentverket, dit ni redan har skickat en anmälan, och anmälan till Reklamombudsmannen avvisas därför.

Reklamombudsmannens svar är välkommet i det avseendet att de stödjer Greenpeace krav om att Konsumentverket måste agera mot Preems reklamkampanj, men för att Reklamombudsmannen ska leva upp till sitt syfte att “via självreglering verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden” tycker vi att de enheter som inte är av teknisk karaktär bör tas upp i Reklamombudsmannens opinionsnämnd, inte bara av Konsumentverket. Exempelvis de enheter som spelar på människors rädslor, de med främlingsfientliga inslag och de som försöker förstärka konflikt-narrativ mellan storstad och landsbygd.

Greenpeace kommer nu därför att anmäla samtliga enheter i separata anmälningar till Reklamombudsmannen.

Att Preems allvarliga och storskaliga överträdelser prövas i både Reklamombudsmannens opinionsnämnd och i en process driven av Konsumentverket, skulle stärka båda aktörernas roll i att värna ett medielandskap där överträdelser stävjas. Alltså med självreglering som utgångspunkt men med kompletterande myndighetsinterventioner när självreglering inte hjälper eller rättsläget är oklart.
 
Preem har hittills fällts tre gånger i Reklamombudsmannens opinionsnämnd, senaste gången 6 maj 2020. Konsumentverket har ännu inte svarat om tillsynsärende kommer inledas.

Övrigt

Pressmeddelande: Greenpeace anmäler Preems påverkanskampanj till Konsumentverket och Reklamombudsmannen

Se hela Greenpeace granskning här

Be Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell Stoppa Preems påverkanskampanj här.