Vad är ”riktig skog”? Det har några undrat efter att vi skrev i SvD om att den riktiga skogen håller på att ta slut i Sverige.

När vi säger riktig skog menar vi skog som kan upprätthålla en mångfald av liv.

Vi menar naturskogar, gammelskogar och urskogar: skogar som under mycket lång tid har haft väldigt liten påverkan av människan, och som därför har fått utvecklas på ett naturligt sätt som gynnar en mångfald av arter.

Vi menar också kontinuitetsskogar, alltså skogar som har haft viss påverkan av människan genom gallring, men som aldrig har kalhuggits och där ekosystemet som helhet har kunnat fortsätta vara relativt intakt.

Vi menar också skogar som har varit brukade av människan, men där man ändå har kunnat identifiera att det finns levnadsmiljöer för rödlistade arter. Efter ett kalhygge kan det ta långt över 100 år för många arter att etablera sig igen – men det kan också gå snabbare, och då är det viktigt att skydda den skog som är hemvist för känsliga arter. Detta kan bland annat vara det som myndigheterna kallar ”skogliga värdekärnor” eller ”nyckelbiotoper”.

Vi vill skydda den skog som kan bevara den biologiska mångfalden, som kan ge många olika förutsättningar för liv. Vi vill bevara den skog som gör att åtminstone 20 procent av våra skogar inte består av ett odlingslandskap med monokulturer.

Skog är inte träd. Skog är ett ekosystem, ett myller av liv som människan inte kan kontrollera, ett ekosystem där svampar, insekter, lavar, mossor, fåglar, djur, växter får en chans att etablera levnadsmiljöer. Ett ekosystem där träden får vara av många olika arter, får vara gamla och unga, döda och levande, starka och svaga, där de får dö och bli hem till många andra organismer – där trädens värde inte bara mäts i hur många kubikmeter fiber de kan ge till industrin.

>> Skriv under den här namninsamlingen om du också vill bevara den riktiga skogen!