Vill du göra mer?
#Skog Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig ×

Grundförutsättningarna i utredningens direktiv låser in skogsbruket i en linjär affärsmodell där ca 80% av det vi tar ut ur skogen går till förbränning eller andra kortlivade produkter. Här kan du läsa Greenpeace remissvar till skogsutredningen.

Övergripande om skogsutredningen

Grundförutsättningarna i utredningens direktiv låser in skogsbruket i en linjär affärsmodell där ca 80% av det vi tar ut ur skogen går till förbränning eller andra kortlivade produkter.

Sedan år 1950 har avverkningarna mer än fördubblats och sedan år 1980 har de ökat med över 50%. Det är orimligt att planera för fortsatt ökande avverkningstakt när Sverige inte når miljömålen kopplade till skogen. Kraven på vad skogen ska leverera är orimliga och resultatet av ett totalt misslyckande med att skapa en cirkulär ekonomi baserad på affärsmodeller som kräver mindre, inte mer, råvaror.

Ekosystemen är det snabbaste sättet att, utan ökning av teknosfären, snabbt binda in mer koldioxid. Sveriges skogliga ekosystem har en viktigt roll att spela som kolsänka. Under omställningen till en hållbar välfärdsnation måste även en ökad andel av skogen få växa sig äldre så att vi snabbt kan binda in mer koldioxid, det är det snabbaste och billigaste sättet att minska klimatgaserna i atmosfären, helt utan nya tekniska investeringar. Om trä i större utsträckning används för långlivade produkter kan vi binda in kol även i teknosfären under de kommande kritiska decennierna.

Ser man skogens roll i det större perspektivet, bortom dagens fokus på att leverera råvaror till en helt ohållbar ekonomi, öppnas helt nya möjligheter att förena skogsbruk med miljönytta. Ett skogsbruk som inte bara minimerar skador utan som återställer ett sammanhängande nätverk av livsmiljöer som ger utrymme för en mångfald av arter att existera även utanför formellt skyddade områden.

Läs hela remissvaret från Greenpeace här