'Thank You' from the Crew of the Esperanza. © Will Rose
Vill du göra mer?
Engagera dig ×

Idag presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till en klimatlag för EU. Förra året deklarerade EU klimatnödläge, i kölvattnet av det beslutet kommer nu deras plan på hur man  tänker adressera klimatnödläget. Men även om klimatlagen är ett steg på vägen, så är förslagen inte i linje med vad vetenskapen kräver. Ambitionsnivån för utsläppsminskningarna är alldeles för låg och skulle göra att vi inte kan hålla medeltemperaturökningen inom vare sig 1,5 eller 2 grader. Greenpeace har gått igenom förslaget.

Fem anledningar till varför inte EU:s klimatlag är tillräcklig:

1. Den föreslagna klimatlagen säger att utsläppen måste minska med 50-55 procent till 2030. Men det är inte tillräckligt. Enligt en ny FN-rapport behöver EU minska med minst 65 procent år 2030 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Alltså är ambitionsnivån inte verklighetsförankrad.

2. Målen inom klimatlagen är inte bindande för varje enskild medlemsstat. Det innebär att målen om minskning behöver ske på EU-nivå, men inte alltså inte hos varje medlemsland. Det innebär alltså att varje land inte är tvingat att minska sina utsläpp med 50-55 procent. Och om land x inte minskar sina utsläpp tillräckligt, behöver medlemsstat y kompensera för deras utsläpp.

3. Då målen inte är bindande för varje enskild medlemsstat, kan inte EU pröva en medlemsstat i rätten efter den femåriga utvärderingsperioden om de inte uppfyllt målen, då målen inte var bindande från första början. Det gör alltså att det inte finns några rättsliga konsekvenser för medlemsstaterna om de inte uppfyller klimatmålen. Eftersom frivilliga initiativ för att stoppa klimatkrisen hittills tydligt visat sig vara otillräckliga, gör det också klimatlagen otillräcklig.

4. Det finns inget slutgiltigt datum för när utfasningen av fossila bränslen måste ha skett, vilket gör att den klimatskadliga kol, olje- och gasindustrin (som är anledningen till att vi är i en klimatkris från första början) kan fortsätta sina verksamheter och till och med öppna nya industrier.

5. Klimatlagen säger att den Europeiska “Gröna given” kommer innebära en ny tillväxtstrategi för Europa, trots att den starkt ifrågasatts av Europeiska miljöbyrån då “Europa inte kommer uppnå sin hållbarhetsvision om att leva inom de plantera gränserna genom att fortsätta främja ekonomisk tillväxt och därefter försöka hantera de efterföljande sociala- och miljömässiga konsekvenserna.

Okej, men vad borde lagförslaget ha innehållit för att den ska vara effektiv? Jo, det har vi också svar på. Här kommer sju punkter som Greenpeace önskat fanns med i förslaget:

1. Ett slutdatum (i enlighet med forsknings rekommendationer) för utfasning av fossila bränslen och förbud för all expansion av fossil verksamhet.

2. Slå fast att EU behöver vara koldioxidneutralt till 2040 och därefter skapar negativa utsläpp (alltså att EU efter 2040 tar upp mer kol från atmosfären än den släpper ut)

3. 65 procents minskning av utsläppen till 2030 i enlighet med Parisavtalets 1,5 gradersscenario.

4. Skapa ett nytt, oberoende EU-organ som rapporterar till parlamentet och kommissionen och kan rådgiva och granska medlemsstaterna planer och policies.

5.Garantera en rättvis övergång för alla medlemsstater och gör klimaträttvisa till en  grundläggande princip för hela EU.

6. Se till att Europeiska kommissionen garanterar en drastisk minskning av koldioxidutsläppen från unionen och även sitt ekologiska fotavtryck genom att skydda och restaurera världens skogar.

7. Sätt ett mål att fördubbla de naturliga kolsänkorna till 2030 genom lagstiftning som stödjer skydd av biologisk mångfald.