En inventering som Skydda skogen gjorde under sommaren 2018 visar att statliga Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper: skogsområden som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur.

─ Resultaten från vår inventering är oroväckande. Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper med höga naturvärden, det framgår tydligt. Vi vet också att de avregisrerat många nyckelbiotoper, som vi också tror har stora naturvärden, utöver de vi inventerat. Sveaskogs arbetssätt försvårar avsevärt Sveriges möjligheter att nå miljömålet “Levande skogar”, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen

Trots att nyckelbiotoper enligt Sveaskogs policy inte ska kunna prioriteras ner, visar inventeringsresultatet att så ändå sker. Sverige har i internationella överenskommelser förbundit sig att skydda den naturskog vi har kvar. Men Sveaskog prioriterar ofta att avverka framför att bevara, även i skogar med höga naturvärden. Då kan flera tusen år gamla ekosystem gå förlorade.

─ Som det ser ut idag så skyddar Sveaskog en förbestämd del av sin mark, och om en ny värdefull skog upptäcks prioriteras ofta en redan känd skog ned. Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Sveaskogs kortsiktiga förvaltning kan aldrig ge det svenska folket den livskraftiga riktiga skog de vill ha: en skog som värnar den biologiska mångfalden, ger oss rekreationsmöjligheter, möjliggör rennäring och både skyddar oss från och hjälper oss hantera vår tids ödesfråga: klimatförändringarna, säger Elin Götmark

Ett flertal miljöorganisationer kritiserade så sent som förra månaden Sveaskog för en miljö- och klimatmässigt ohållbar förvaltning av sitt skogsinnehav. Greenpeace och Skydda skogen menar att en del av anledningen till detta ligger i Sveaskogs direktiv, inte minst vinstkravet som är för högt.

─ Vi måste inventera och skydda mer naturskog med höga naturvärden, inte tvärtom. Det faktum att statliga Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper är i inget mindre än en skamfläck. Hur ska vi någonsin kunna nå våra demokratiskt beslutande miljömål om Sveaskog systematiskt avverkar skogens nyckelspelare, som nyckelbiotoperna faktiskt är? avslutar Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace

Här kan du ta del av hela rapporten och inventeringsresultaten:

Naturskogarna som hotas av staten

Kontaktpersoner:

Ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace
Lina Burnelius
+46 (0)72 214 43 60

Talesperson, Skydda Skogen
Elin Götmark
+46 (0)70 678 74 23

Kommunikationsansvarig, Greenpeace
Markus Mattisson
[email protected]
+46 (0)70 397 66 7