Aker BPs illustrasjon av utbyggingen av oljefeltet Yggdrasil.
Aker BPs illustrasjon av utbyggingen av oljefeltet Yggdrasil.
© Aker BP

Yggdrasil er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, operert av oljeselskapet Aker BP. Greenpeace og Natur og Ungdom vant i januar 2024 et nytt klimasøksmål mot staten på alle punkter. Klimadommen fastslår at Yggdrasil og to andre felt er ugyldige fordi klimakonsekvensene fra utslippene ikke ble utredet før feltene ble godkjent. Staten kan heller ikke fatte nye vedtak som gir framdrift for de tre feltene.

Dette er Yggdrasil-feltet til Aker BP

Yggdrasil er et olje- og gassfelt Nordsjøen. Dette er den største pågående utbyggingen på norsk sokkel, med samlede investeringer på om lag 115 milliarder kroner.

Yggdrasil-prosjektet består av lisensgruppene Hugin og Fulla (tidligere NOA Fulla) og Munin (tidligere Krafla). Aker BP er operatør for feltet, mens Equinor og PGNiG Upstream Norway er lisenspartnere. Feltet har utvinnbare reserver beregnet til om lag 140 Sm3 o.e. (650 mill. fat oljeekvivalenter), med forventet produksjonsstart i 2027 og forventet produksjonstid på 25 år fram til 2052. 

Bruttoutslipp fra feltet er på 365 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Hvor ligger oljefeltet Yggdrasil?

Yggdrasil-feltet ligger mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen, utenfor Bergen. 

Kart over Yggdrasil-feltet til Aker BP

Kart som viser Aker BPs felt Yggdrasil og andre oljefelt i Nordsjøen
Yggdrasil ligger i Nordsjøen utenfor Bergen og består av lisensgruppene Hugin og Fulla og Munin.
© Equinor

Hvordan vil olje og gass fra Yggdrasil-feltet påvirke klima?

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten i et nytt klimasøksmål i 2023 fordi klimakonsekvensene fra utslippene fra feltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil ikke ble utredet før feltene ble godkjent. 

Yggdrasil er et gigantisk oljefelt som utgjør den største delen av utslippene som kan forårsakes hvis de tre ulovlige oljefeltene blir ferdig utbygd. 

Under behandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett var det svært viktig for oss å belyse hvordan et enormt felt som Yggdrasil vil påvirke klimaet. 

Utslipp fra Yggdrasil: 185 ganger Norges årlige energiproduksjon

Det er da viktig å referere til professor Helge Dranges skriftlig erklæring og vitneforklaring fra rettssaken: 

Et av Dranges funn var at de tre feltenes samlede utslipp vil resultere i en oppvarming av 0,00023 grader. Ut fra dette vil Yggdrasil-prosjektet være ansvarlig for 0,00018 graders oppvarming. Dette tallet kan virke lite. Men ser en ting i perspektiv, har de samlede, globale klimagassutslippene siden 1750 og frem til i dag bidratt til en økning av den globale temperaturen på 1,2 grader. Yggdrasils oppvarmende bidrag til jordens klima tilsvarer 185 ganger Norges totale, årlige energiproduksjon. 

Tabell som viser estimerte CO2-utslipp fra Yggdrasil og andre oljefelt. Fra professor Helge Dranges skriftlige erklæring under behandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett.
Estimat over CO2-utslipp og resulterende global oppvarming fra Yggdrasil og andre oljefelt. Fra professor Helge Dranges skriftlige erklæring under behandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett.

Økt havtemperatur, mindre sjøis og mer nedbør

Hoveddelen av oppvarmingen forårsaket av utslippene fra Yggdrasil og de to andre feltene, vil oppstå i havet som økt havtemperatur. Varmere hav vil bidra til økt havnivå og påvirkning av marine økosystemer i svært lang tid fremover. 

Klimagassutslipp påvirker også utbredelsen av havis i Arktis. Professor Dranges beregninger viser også at maksimalutslippene fra Yggdrasil alene vil føre til at september-utbredelsen av sjøis i Arktis reduseres med rundt 1000 kvadratkilometer. I sammenligning er Oslos areal, inkludert Oslomarka, på 450 kvadratkilometer. 

Utslippene fra gigantfeltet Yggdrasil og de to andre feltene vil også bidra til at nedbørsmengden fortsetter å øke, i tillegg til flere og mer ekstreme nedbørshendelser i Norge. Samtidig, fordi Yggdrasil vil bidra til økt temperatur, betyr dette også høyere snøgrense og dermed kortere vintersesong i Norge. 

Yggdrasil-prosjektet kan sette i gang eller forsterke vippepunkter

I tillegg konstaterer Drange at det ikke kan utelukkes at utslippene fra feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving kan sette igang og/eller forsterke et eller flere vippepunkter, som for eksempel kollaps av iskappen i Vest-Antarktis. Dette er svært alvorlig siden Vest-Antarktis alene kan bidra til tre til fem meter økning av globalt havnivå. Det vil åpenbart ha store konsekvenser for Norge fordi smeltende is i Antarktis gir størst stigning av havnivået i tropene og på den nordlige halvkule.

Hvordan påvirker dommen i klimasøksmålet Yggdrasil-feltet?

Greenpeace og Natur og Ungdom vant i januar det nye klimasøksmålet mot staten på alle punkter. Klimasøksmålet handler om at staten har tillatt utbygging av tre nye oljefelt, uten å utrede hvordan dette ville påvirke klima. Yggdrasil var ett av feltene, i tillegg til Breidablikk og Tyrving.

Yggdrasil og de andre feltene ble kjent ugyldige, og vi vant fram i forføyningssaken, som vil si at staten ikke kan fatte nye vedtak som gir fremdrift for de tre feltene inntil vi har en rettskraftig dom. Selv om staten nå har anket klimadommen, er denne forføyningen tvangskraftig. Det vil si at det å ikke følge et slikt forbud kan være straffbart. 

Som en følge av rettens avgjørelse i klimasøksmålet  ble en søknad tilknyttet Yggdrasil satt på vent av Miljødirektoratet. Senere snudde Miljødirektoratet og ga denne tillatelsen tilbake til Aker BP,  etter press fra oljeselskapet. Greenpeace og Natur Ungdom har påklagd denne tillatelsen, samt opphevelsen av tilbaketrekkingen. Disse klagene er nå under behandling hos Klima- og miljødepartementet. 

Vi følger i mellomtiden nøye med på at andre tillatelser ikke skal gis for de tre feltene. 

Hvordan har Aker BP reagert på klimadommen?

Oljeselskapet Aker BP har satt krisestab for å håndtere utfallet av dommen. Som nevnt over, har vi også avslørt at selskapet har lagt press på staten for å fortsette å bygge ut Yggdrasil. Dette til tross for at Oslo tingrett fastslo at staten ikke får gi noen nye tillatelser som godkjenner videre utbygging og produksjon på noen av feltene inntil rettsprosessen er helt ferdig.

Støtt kronerullingen for klimasøksmålet

Støtt det nye klimasøksmålet. Greenpeace og Natur og Ungdom krever at staten lytter til egen Høyesterett og stanser nye oljeprosjekter. Vi trenger din hjelp.

Vær med