Biobränslen har länge varit svenska politikers huvudstrategi för att nå klimatmålen. Tanken är att vi bara behöver byta från fossila bränslen till biobränslen för att fixa klimatet. Med logiken att biobränslen är klimatneutrala och att Sverige kan bli självförsörjande har svenska politiker stöttat olje- och skogsindustriernas övergång till att blanda in biobränslen i de fossila med skattelättnader, kreditgarantier och direktstöd. Men att biobränslen skulle vara klimatneutrala är ett logiskt felslut och räknar man in utsläppen från biobränslena till den vanliga statistiken har Sveriges utsläpp sedan 1990 inte minskat överhuvudtaget.

Skriv under för att syna biobränslebluffen

På pappret ser det ut som att Sverige stadigt minskat utsläppen sedan 1990, men det är en bluff. Vi har bara bytt ut våra fossila utsläpp till biogena – var med och syna den falska klimatlösningen!

Engagera dig

Vad är biobränslen?

Biobränslen är bränslen tillverkade av så kallad biogen råvara, som träd, andra växter och djur. De används bland annat till att elda i fjärrvärmeverk, i industriprocesser och i tankarna på våra bilar, då tillsammans med fossila bränslen. Det handlar alltså om bränslen som vi förbränner där kol reagerar med syre och bildar koldioxid. Så hur kommer det sig att de kallas klimatneutrala?

Är biobränslen bra för klimatet?

Biogen koldioxid, alltså de utsläpp som kommer från att elda biobränslen, ingår teoretiskt i kolkretsloppet. Tanken är att ny växtlighet kommer att binda koldioxiden som släpps ut vid förbränningen av bioenergi, så att det blir ett nollsummespel och koldioxidneutralt. Därför kommuniceras inte heller biogena utsläpp i Sveriges vanliga territoriella utsläppsstatistik. Det ser helt enkelt ut som att biobränslen inte ger några utsläpp vid förbränningen.

Men Sveriges biogena utsläpp var 2020 större än de fossila utsläppen och sammanlagt, alltså inräknat både biogena och fossila utsläpp, ligger Sveriges utsläpp på samma nivå som 1990. Biogena utsläpp hamnar också i atmosfären.

Utsläpp är utsläpp

Det vi glömmer bort när vi klassar biogena utsläpp som klimatneutrala är att vi redan har stora fossila utsläpp och att vår atmosfär är på bristningsgränsen full med koldioxid. Den koldioxiden behöver också bindas av växtlighet, men så länge vi släpper ut koldioxid, oavsett ursprung, i den takt vi gör idag så fylls atmosfären på och halterna av växthusgaser minskar inte. Vi har några få år på oss att få ner utsläppen och stabilisera halterna i atmosfären och atmosfären gör ingen skillnad på koldioxidens ursprung.

Biobränslen från skogen och skogsskövling

Levande skogar är nödvändiga för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd. Den svenska skogsindustrin utgör ett hot mot klimatet och den biologiska mångfalden. De sista gammelskogarna  – och alla de arter som är beroende av dem – kämpar idag för sin överlevnad omringade av oändliga trädplantager och kalhyggen. 

Biobränsleivern som eldas på av subventioner och stöd som exempelvis skattelättnader, reduktionsplikt, kreditgarantier och industristöd driver på efterfrågan på skogsbiomassa och riskerar att skogsindustrierna ytterligare intensifierar sina bruksmetoder med fler och större kalhyggen som följd.

Om vi ska nå våra klimat- och miljömål måste dagens kalhyggen och trädplantager stoppas. Det vill skogsindustrin blunda för och istället förmedlar de bilden av att skogen är en oändlig resurs som vi bara kan fortsätta ta ifrån. Vi omvandlar idag våra skogar till engångsartiklar, förpackningar och bränslen och bokstavligen eldar upp vårt naturarv. Ungefär 80 procent av det vi skövlar blir kortlivade produkter som bränns upp och hamnar i atmosfären inom ungefär två år. I Sverige har de biogena utsläppen ökat så pass mycket att de nu i princip äter upp de fossila utsläppsminskningarna.

Men skogen binder väl koldioxid?

Att skog och mark binder in koldioxid stämmer. Men utsläpp är utsläpp och kolsänka är kolsänka, oavsett hur mycket olje- och skogsindustrierna försöker blanda ihop de två. Kolsänkan och kollagret finns där oavsett vad vi eldar. Skulle vi minska vår förbränning minskar utsläppen till atmosfären, och skulle vi öka mängden levande skog och andra kolsänkor drar dessa ner koldioxid från atmosfären. För poängen är ju att vi måste sänka de farligt höga halterna av koldioxid atmosfären. Då krävs båda dessa verktyg. Minskade utsläpp och ökande upptag. 

Industrin hävdar ofta att planterad skog binder mer än naturskog och att om vi inte hugger ner skogen så ruttnar den bort. Men de flesta träd huggs ned i sin “ungdom” vid 60-100 års ålder, just den tid som de binder som mest kol, att under de närmaste kritiska decennierna minska avverkningen skulle binda enorma mängder kol.

Vad behöver vi göra för minska utsläppen?

Att felaktigt klassa biobränslen som klimatneutrala vaggar in oss i en falsk trygghet där vi tror att vi kan fortsätta som precis som vanligt bara vi byter bränsle. Så enkelt är det förstås inte, och tankefiguren har tyvärr bara resulterat i ett fortsatt alibi för olje- och skogsindustrin att skövla natur för att sälja mer bränsle. För att minska utsläppen samtidigt som vi undviker att skada vår naturmiljö måste vi börja hushålla med resurserna och med energin. Den bästa kilowattimmen och den bästa litern bränsle är de som inte används.

Vi måste också ha politiker och myndigheter som planerar för minskad trafik och minskade transporter och gör det möjligt att leva i hela Sverige utan att vara beroende av dyra kilmatförsörande fossil- och biobränslen.

Som ett första steg mot denna omställning på riktigt måste vi bli ärliga med våra utsläpp och vår påverkan på naturmiljön. Greenpeace kräver därför att regeringen ska:

  1. Räkna, redovisa och tydligt kommunicera alla utsläpp, inklusive biogena.
  2. Sätta utsläppsminskningsmål i absoluta tal för alla utsläpp, istället för fusknettomål.
  3. Stoppa alla typer av klimatsubventioner (skattelättnader, direktstöd, kreditgarantier m.fl) till industrier och tekniker som leder till fortsatt förbränning och utsläpp.
  4. Skydda minst 30% natur och införa ett naturnära skogsbruk med minskade avverkningsvolymer som de närmaste decennierna snabbt kan binda mer kol och värna den biologiska mångfalden.

Vad kan du göra för att hjälpa till att syna biobränslebluffen?

  • Skriv under vår namninsamling för att sätta press på regeringen att sänka utsläppen på riktigt!
  • Prata om det. Vi behöver vara många som står upp mot olje- och skogsindustrins lobbyister.
  • Stöd Greenpeace arbete –  bli givare
Skriv under för att syna biobränslebluffen

På pappret ser det ut som att Sverige stadigt minskat utsläppen sedan 1990, men det är en bluff. Vi har bara bytt ut våra fossila utsläpp till biogena – var med och syna den falska klimatlösningen!

Engagera dig