Hot air balloon with message over coal power plant
AP-fonderna bidrar till klimatförändringar genom sina investeringarI ett gemensamt remissvar som idag lämnas in till regeringen kräver 23 organisationer att de nya reglerna för AP-fonderna skärps på avgörande sätt. Den nya reglerna måste säkerställa att Sveriges internationella åtaganden om klimat, miljö och mänskliga rättigheter inte undergrävs genom våra gemensamma fonders investeringar.

Hållbarhet måste utgöra både golv och tak för fondernas investeringar. Och det är detta som ska vara den ram inom vilken fonderna får sträva efter avkastning.

Idag gäller det omvända. Maximal avkastning är det övergripande målet. Hållbarhet i all ära, men fonderna får inte göra avkall på kravet om maximal vinst. Det nya förslaget som regeringen presenterade i somras ändrar inte något på den (centrala) punkten.

Detta riskerar givetvis att hållbarhetsfrågor även fortsättningsvis kommer att vara något som fonderna kan hålla på med vid sidan av. Om det passar.

Jag är övertygad om att vi om några år kommer att se tillbaka på denna, den nuvarande, ordningen med förfäran. Att vi mer eller mindre kräver av våra gemensamma fonder att maximal vinst ska överskugga målen om en hållbar värld.

Det är 1900-tal. Otidsenligt. Ett tänk där vi tar oss rätten att utifrån kortsiktiga egenintressen bidra till rovdrift på naturen och kränkningar av mänskliga rättigheter. Självklart är det ohållbart, särskilt i ett lite längre perspektiv än nästa års budgetproposition.

Idag investerar AP-fonderna miljarder i flera av de största fossilbolagen i världen. Som bränner kol och utvinner olja i Arktis. Som bidrar till klimatförändringarna. Företag som Exxon, Gazprom och svenska Lundin petroleum. Förslaget till nya regler kommer inte att tvinga AP-fondernas styrelser att ändra på detta.

Världen har i klimatavtalet från Paris slagit fast att vi ska hålla temperaturökningen i världen väl under 2 grader och att sträva mot max 1,5 graders ökning. Världen har också enats om 17 globala hållbarhetsmål till 2030.

De nya reglerna för AP-fonderna måste skärpas för att vara i takt med tiden och förenliga med våra internationella åtaganden. Hållbarhet måste vara ett absolut krav för AP-fondernas investeringar.

Din pension bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig