Vi står idag inför hotet om mer vanligt förekommande extremväder på grund av den globala upphettningen. Ofta angriper vi en del av problemet; att vi använder fossila bränslen, men missar en annan: den omfattande avskogningen.

Oförmågan att lösa klimatkollapsen är ett av de värsta brotten mot mänskligheten och mot mänskliga rättigheter vi någonsin skådat. Klimatkrisen och ekosystemens sönderfall, orsakade av vår produktion och konsumtion drabbar oproportionerligt de som är minst skyldiga till orsaken och mest sårbara för konsekvenserna. Bland annat urfolk, beroende av friska skogar.

Klimatkrisen drabbar också andra arter än människan, arter vars överlevnad vi måste säkra om vi själva ska kunna leva på jorden. Världens första globala rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden (IPBES) släpptes tidigare i maj, som fler än 130 länder står bakom – och budskapet är tydligt: En miljon arter håller på att att utrotas!

Orättvisorna finner inga gränser
Vi lever i värld där en tredjedel av jordbruksmarken används för att odla grödor som sen ska ta en omväg via djur som bara en liten del av mänskligheten äter. Denna process har förödande konsekvenser för miljön, klimatet och människors liv. Samtidigt går jordbrukaren som odlade de där grödorna ofta och lägger sig och sina barn, hungriga. Orättvisorna finner inga gränser.

Dagens skogsindustri tränger undan urfolk och kalavverkar naturskog till fördel för monokulturer. Avverkning av skog för att vinna jordbruksmark i tropiska länder är lika stora som Japans, Tysklands och Englands CO2 utsläpp tillsammans! Varken klimatet eller den biologiska mångfalden tål dagens skogsindustri.

Världens skogsindustri eldar på den globala upphettningen. Genom att skövla våra skogar, jordens lungor, så förstör de våra chanser att hantera effekterna av ett förändrat klimat genom att avverka den mångfald som ger oss motståndskraft mot de temperaturhöjningar vi redan idag ser.

Gigantiska globala bolag förvandlar friska skogslandskap med naturskog till plantager. Ett plantage kan inte upprätthålla en mångfald av liv. Biologisk mångfald är förutsättningen för allt liv på jorde, inklusive ditt och mitt.

Vad säger forskningen
Forskningen säger att vi behöver en politik som ser kopplingen mellan social rättvisa och hållbarhet. Forskningen säger att vi behöver en politik som ser kopplingen mellan skydd av biologisk mångfald och minskade klimatförändringar – och vice versa. Forskningen säger: sluta lägga pengar på olja, kol och gas, börja lägga pengar på sol, havsbaserad vind och vatten.

Forskningen säger att för att mildra den globala upphettningen och det rådande ekologiska sönderfallet behövs en omvälvande förändring av hur vi brukar skog, vilken skogs som avverkas, och samt vad vi tillverkar av skogen. Ändå gör vi alla fel i alla världens skogar.

IPCC var i sin senaste rapport väldigt tydliga med att handlingsutrymmet för att rädda klimatet minskar för var dag som går och IPBES var lika tydliga med att vi står inför en irreversibel massutrotning av arter om vi inte agerar för att motverka den nu.

Skog kan och bör istället vara en positivt bidragande pusselbit till mänsklighetens två ödesfrågor: att snarast bromsa förlusten av biologisk mångfald och alla typer av växthusgasutsläpp. Både IPCC och IPBES identifierar skogsskydd som en effektiv, billig, och redan väl bevisad åtgärd för att bromsa både klimatkrisen och det ekologiska sönderfallet.

Skog är vår naturliga lösning till klimatkrisen om den sista mängd naturskog som vi har kvar får stå kvar. I en tid när de vi är ytterst ansvariga inför; dagens unga som kräver klimaträttvisa, kan vi inte tillåta att naturskogen går förlorad. Världens sista naturskogar och dess myller av liv är inte förnybara.

Lina Burnelius,
Klimat, Biologisk mångfald, Naturskydd och Bioekonomi
Greenpeace Norden