Skriv under! När vi skattebetalare står för stimulanspaketen är vårt villkor att pengarna går till företagens och samhällets omställning för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Engagera dig
Build Back Better Activity at Swedish Department of Finance in Stockholm. © Christian Åslund / Greenpeace
Greenpeace Sweden activists re-name the Swedish Department of Finance to the “Department of Climate, Environment and Transition”. The billions in public investments that are now being directed need to Build Back Better, enabling the transition of Swedish society to radically reduce climate emissions, create a circular economy, and build long term sustainability. © Christian Åslund / Greenpeace

Även om Coronakrisen är långt ifrån över är det viktigt att redan nu säkerställa att de stimulansåtgärder som väntar bidrar till omställningen mot ett hållbart och rättvist samhälle. Greenpeace har tillsammans med den bredare klimatrörelsen stora förväntningar på regeringens nya klimatkollegium och presenterar fem grundläggande villkor som regeringen måste arbeta efter i sina kommande åtgärdspaket.

Samtidigt som Sverige fortfarande kämpar med coronapandemin, blir vi påminda om de stora utmaningar vi stod inför när året började. Sverige och världen i stort är lika mycket nu som innan coronakrisen i skriande behov av kraftfulla åtgärder mot en klimatkris som vi är långt ifrån att ha kontroll över.

Det finns en uppenbar risk att återhämtningspolitiken, på samma sätt som efter finanskrisen 2008–2009, leder till ett okontrollerat uppsving av den fossila ekonomin och snabbt ökar utsläppen igen. Det hade vi inte råd med då, och ännu mindre nu. Istället måste vi se de stora behoven av ekonomisk och social återhämtning som ett tillfälle vi inte har råd att missa.

Det är nu vi behöver ha det politiska modet att ställa om finanspolitiken och ekonomin till att respektera de gränser som klimatet och vår biologiska mångfald sätter.

De åtgärder som nu vidtas för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid 19-pandemin måste därför villkoras så att de bidrar till att Sveriges möjlighet att nå klimatmålen och de globala hållbarhetsmålen under Agenda 2030. Återhämtningspolitik och stimulanspaket som på ett positivt sätt bidrar till att Sverige på sikt når våra klimat, miljö- och hållbarhetsmål måste prioriteras och hänsyn till sociala faktorer som främjar inkludering och rättviseaspekter i omställningen måste tas.

Följande fem krav måste ställas på återhämtningen:

 1. Premiera verksamheter som styr i rätt riktning
  Åtgärder som snabbar på den nödvändiga omställningen och gör samhället mer motståndskraftigt och långsiktigt hållbart ska komma först i kön.
 2. Inga stöd till klimatskadlig verksamhet
  De åtgärder som den svenska regeringen lägger fram måste förses med tydliga villkor som leder till att vi når våra egna och internationellt uppsatta klimat- och hållbarhetsmål.
 3. Analysera påverkan på klimatutsläppen
  Större åtgärder behöver en konsekvensanalys av hur de påverkar utsläppen på både kort och lång sikt.
 4. Säkra uppföljning och efterlevnad
  Varje åtgärds effekt på utsläppen ska följas upp.
 5. Åsidosätt inte rättsprinciper eller miljöprövningar
  Det är välkommet att takten ökar och att ledtider minskar, men ett villkor för återhämtningspaketen är att miljöprövningar genomförs med hög kvalitet där demokratisk insyn och inflytande garanteras.

Att inte agera med full kraft för att stävja klimatkrisen vore ett historiskt svek mot våra barn och kommande generationer. Att istället genomföra en miljömässigt och socialt hållbar omställning skapar många möjligheter till god livskvalitet, en mer stabil ekonomi, och framför allt – hopp om framtiden. Det är den andan som måste prägla återhämtningen efter covid-19. Återhämtning behövs för ekonomin, men i ännu högre grad för oss människor och planeten.

Läs här klimatrörelsens mer ingående villkor för återhämtningspolitiken.

Vad tycker du själv att våra politker ska prioritera? Du kan var med i vår digitala demonstration och föra fram dina krav för omställningen!