Peace Doves - Hiroshima Atomic Bombing 60th Anniversary. Japan 2005. © Greenpeace / Jeremy Sutton-Hibbert

On the eve of the 60th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima, Greenpeace volunteers fly Peace Doves, bearing messages of peace, ”No More Hiroshima”, ”Yes to Peace”, ”No to Rokkasho” in Japanese and in English, beside the A-Bomb Dome Memorial in Hiroshima.

Den svenska regeringen väntas snart avgöra om Sverige ska skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW). Inför beslutet tillsatte regeringen en enmansutredning för att analysera konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen. Utredningens vars övergripande slutats blev att att Sverige inte bör underteckna konventionen har fått omfattande kritik från en lång rad organisationer.

I ett särskilt yttrande till utrikesdepartementet uppmanar även Greenpeace International Sverige att ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Yttrandet är undertecknat av Bunny McDiarmid, internationell generalsekreterare för Greenpeace, tillsammans med Mads Christensen, generalsekreterare för Greenpeace Norden.

I yttrandet skriver Greenpeace bland annat följande:

”I en tid av stora globala spänningar, när kärnvapenstater moderniserar sina arsenaler och hotar att använda sina kärnvapen, är det viktigt att ett land som Sverige förklarar sitt otvetydigliga motstånd mot kärnvapen och bidrar till att stärka internationella normer mot dessa vapen. Fördraget om förbud mot kärnvapen skapar tydlighet för en värld där kärnvapen betraktas som ett hot mot säkerheten, inte en väg för att uppnå säkerhet. Att ansluta sig till fördraget är det enda ansvarsfulla alternativet.”

“Sverige har en lång historia av att stå upp för fred och säkerhet. Sverige har ställt sig bakom internationella fördrag som förbjuder biologiska vapen, kemiska vapen, antipersonella landminor och klusterammunition på grund av de omänskliga och urskillningslösa effekter dessa vapen har. Som en ansvarig medlem i det internationella samfundet måste Sverige nu ansluta sig till FN-fördraget som förbjuder det värsta vapnen av dem alla: kärnvapen.”

“Den centrala och internationellt erkända roll som Sverige har i kampen för allmän och total kärnvapennedrustning kommer inte att försvagas när Sverige undertecknar fördraget, tvärtom kommer denna roll att stärkas. Som en internationell ledare för nedrustning skulle en svensk underskrift vara ett starkt bidrag till ett universellt stöd för fördraget.”

“Det är beklagligt att se att utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen utförd av Lars-Erik Lundin rekommenderar ett beslut som skulle innebära att Sverige ställer sig på fel sida av historien. Utredningen innehåller endast ett ytligt beaktande av de humanitära och miljörelaterade konsekvenserna av kärnvapen, vilka utgör de huvudsakliga skälen för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skapades.“

”Åsikterna som uttrycks i utredningen och de slutsatser den drar skulle innebära ett markant avsteg från Sveriges traditionella hållning som en stark röst och förespråkare för kärnvapennedrustning.”

”Det skulle också gå emot svenska folkets vilja. En undersökning av Palmecentret visade att 85% av svenskarna anser att Sverige ska skriva under konventionen om ett kärnvapenförbud.”

Bakgrund

Den 7 juli 2017 godkände 122 stater, inklusive Sverige, FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. För att träda i kraft måste den ratificeras av 50 stater. I dagsläget har den skrivits under av 70 länder och ratificerats av 23 länder.

Den 23 oktober 2017 tillsatte regeringen en utredning för att analysera konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen. Den 18 januari i år lämnades utredningen över till regeringen. Utredningens övergripande slutats – att Sverige inte bör underteckna konventionen – har fått omfattande kritik från en lång rad organisationer och mottagaren av Nobels fredspris, ICAN, kallade utredningen ”chockerande” och överraskades av den mängd juridiska och faktamässiga fel som utredningen innehöll.

Den 26 januari 2019 är sista dagen för att lämna yttranden på remissen av utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträdande till konventionen om förbud mot kärnvapen.

Mer information

Greenpeace submission TPNW