Erkänner urfolks rättigheter, men hotet om massutrotning kvarstår 

FNs möte för biologisk mångfald, COP15 i Montreal, har nu antagit ett gemensamt avtal, det mest effektiva skyddet av biologisk mångfald hittills. Greenpeace välkomnar särskilt att det erkänner urfolks rättigheter, roller, territorier och kunskap. Det är hög tid att Sverige implementerar rätten till fritt, informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna och intrång på deras marker.

– Att urfolks roll och rättigheter för att bevara naturen fastställts i avtalet är oerhört viktigt. Här har Sverige hemläxa, och förhoppningsvis kan avtalet bidra i riktningen mot att regeringen på allvar börjar respektera samiska markrättigheter såväl som att centrera samisk kunskap och expertis. Inte minst när det gäller ett klokt förvaltarskap av skogen, som i dagsläget hotas av fortsatt aggressiv kalavverkning från skogsbolagen, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

COP15 har inte lyckats leverera tillräckliga ambitioner, verktyg eller finansiering, vilket krävs om vi verkligen ska stoppa massutrotning. 

Vi välkomnar att 30×30-målet, om att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030, äntligen kom med i avtalet. Men det  är avskalat, utan väsentliga kvalifikationer och har inget reellt skydd för skadlig verksamhet från skyddade områden. Som det ser ut nu är det bara en tom siffra, ett skydd på papper men ingen annanstans.

Finansieringen håller inte heller. COP15 avsätter 20 miljarder USD per år fram till 2025, och sedan 30 miljarder USD per år fram till 2030. Med en finansieringsgap på 700 miljarder dollar för biologisk mångfald är det oklart var resten av pengarna kommer ifrån. Ekonomi är inte bara en fråga om hur mycket, utan hur snabbt. Att inrätta en fond 2023 borde få finansiering till utvecklingsländer snabbare.

Sverige har långt kvar för att nå vårt mål om ”levande skogar”. Skogsstyrelsens senaste bedömning visar att utvecklingen är negativ, skogsindustrin fortsätter att skövla värdefulla skogar och sätta hård press på ekosystemet. Idag är bara 8,8 % av Sveriges skogsmark formellt skyddad.

Den nya regeringen visar ingen ambition att stoppa den utvecklingen. Trots den negativa utvecklingen har regeringen lagt fram en budget som tydligt bortprioriterar miljöfrågorna

På EU-nivå försöker Sverige dessutom försvaga lagstiftning som ska skydda den biologiska mångfalden och urfolks rättigheter. Som en artikel i den vetenskapliga tidskriften ”Science” nyligen skrev: “Sverige är ett hot mot den biologiska mångfalden både inom Sverige, men också inom EU och globalt”. 

– Det är för lite för sent, tyvärr för att skydda den biologiska mångfalden i svenska skogar. Vår nya miljöminister åker till COP15 och röstar igenom det här avtalet, samtidigt som regeringen inte visat något intresse för att bevara de svenska skogarna eller den biologiska mångfalden. Det är i bästa fall hyckleri. De är pinsamt att Sverige inte är en del av lösningen, utan en del av problemet. Nu har Sverige ratificerat CBD och röstat igenom det här avtalet, det kräver en rätt rejäl kursändring av svenska regeringen för att kunna leva upp till det här, säger Erika Bjureby.  

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig