EU-kommissionen föreslår i sin nya skogsstrategi att kalhyggen ska undvikas inom EU. Greenpeace välkomnar förslaget, som innebär en radikal omsvängning i synen på skogens roll – både för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden.

– EU-kommissionens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning. Om förslaget blir verklighet gör det oss bättre rustade att klara klimatförändringarna och ger ett långsiktigt skydd för de gammelskogar som nu kalhuggs av bland annat statliga Sveaskog, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace Sverige

I den nya skogsstrategin slår EU-kommissionen fast att våra skogar är nödvändiga för att upprätthålla den biologiska mångfalden och ett klimat i balans. För att säkerställa detta uppmanas länderna införa kontinuitetsbruk. Kommissionen föreslår att kalhyggen bör undvikas och att kvarvarande gammelskogar skyndsamt bör kartläggas och skyddas. 

– En dag som denna ger hopp för skogen, klimatet och den biologiska mångfalden. Det svenska skogsbruket har i dag negativa konsekvenser för såväl människor, biologisk mångfald som klimat. Genom ett hållbart skogsbruk som fokuserar på vidareförädling lokalt och alla skogens mervärden kan även skogsägare tjäna mer pengar på skogen, vilket borde välkomnas av skogsindustrin, säger Carl Schlyter på Greenpeace.

I ett läckt utkast till strategin föreslog EU-kommissionen att kalhyggen skulle stoppas. Men efter hårda påtryckningar från bland annat Sverige har formuleringen nu ändrats till att kalhyggen endast bör användas i “välgrundade fall”. 

– Det är en skandal att Sverige motarbetar bärande delar av EU:s arbete för att skydda oss mot klimatkrisen. Inte bara miljön försämras av att svenska politiker saboterar omställningen till ett hållbart skogsbruk, det drabbar även de skogsägare som vill bruka skogen på ett skonsamt sätt, säger Carl Schlyter på Greenpeace.

Svenska politiker har i debatten lagt stort fokus på vad som är EU:s kompetens och på att bekämpa EU:s förslag, istället för att fokusera på att nödvändiga förändringar genomförs. Greenpeace anser att mer fokus bör ligga på hur vi kan samarbeta med övriga EU i omställningen.

– Oavsett var ansvaret ligger är detta förändringar som krävs för klimatet och den biologiska mångfaldens skull. Att fastna i en debatt om vem som bestämmer vad försenar bara nödvändiga beslut, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace Sverige. 

EU-kommissionens förslag aktualiserar återigen Greenpeace krav på regering och riksdag:

  • Att lagar och Skogsstyrelsens föreskrifter skrivs om för att hjälpa skogsägare att ställa om till kontinuitetsskogsbruk i stället för kalavverkningar. De delar av skogsutredninges förslag som går i linje med EU:s strategi införs omedelbart.
  • Att regering och riksdag ändrar ägardirektiv för Sveaskog och Statens Fastighetsverks uppdrag så att kalavverkning förbjuds på all statlig mark samt att staten bidrar till kunskapsutveckling om hållbara plockhyggesmetoder för kontinuitetsbaserat skogsbruk.
  • Att regeringen omedelbart beslutar att all kvarvarande gammelskog och annan skyddsvärd skog i offentlig ägo inventeras och skyddas. Icke offentligt ägd skog av denna typ ska införskaffas med markbyten, inköp eller i samarbete med markägaren få andra former av rättsligt bindande långsiktigt skydd.

För information och kommentarer: Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace Sverige, 070–234 13 57 eller [email protected]

Här kan du läsa EU-kommissionens förslag till ny skogsstrategi:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_with-annex_en.pdf