Activists from Greenpeace Belgium install a giant ‘taxonosaurus’ dinosaur outside the headquarters of the European Commission and European Council in Brussels in protest against the possible inclusion of fossil gas and nuclear energy in the EU’s ‘taxonomy’, or list of guidelines for sustainable investments.

Nu närmar sig slutspurten kring de fortsatta förhandlingarna om fossilgas och kärnkraft inom EU:s så kallade taxonomi för hållbara finanser.

EU-kommissionens utkast till förslag att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara investeringar i EU:s taxonomi möter kraftigt och ökande motstånd. Och det är inte för inte. Att klassa gas och kärnkraft som hållbart skulle urholka själva syftet med taxonomin – att stimulera en hållbar utveckling, dvs att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det skulle vara som att licensiera greenwash.

Den 21 januari var sista dagen som EU:s medlemsländer hade på sig att kommentera förslaget. Sverige har lämnat sina synpunkter och uttrycker kritik mot själva processen och är emot att inkludera fossilgas i taxonomin, vilket är bra synpunkter. Däremot har den socialdemokratiska regeringen, ivrigt påhejad av högeroppositionen, valt en annan linje vad gäller kärnkraft, märkligt nog.

Kommissionen väntas nu att inom kort slutbehandla förslaget. Om kommissionen väljer att gå vidare med det så väntar sannolikt en process under våren där både medlemsländerna och Europaparlamentet ska granska kommissionens förslag. Om tillräckligt många medlemsländer eller europaparlamentariker är emot förslaget kan det fällas.

Här följer en genomgång av några av de analyser, artiklar och uttalanden som på olika sätt kritiserat kommissionens förslag när det gäller fossilgas och kärnkraft.

I Sverige handlar diskussionen av förklarliga skäl mest om kärnkraften. En bra genomgång om turerna hur kärnkraft plötsligt kan komma att klassas som hållbar ges i en krönika i Aktuell hållbarhet. I den här twittertråden görs en genomgång av varför inte kärnkraft lever upp till hållbarhetskriterier där det också länkas till en rapport som redovisar 26 kritierier som kärnkraft inte lever upp till. Mer nyheter om kärnkraft och taxonomin har sammanställts här av den Österrikiska organisationen Austrian Institute of Ecology

Tillsammans med flera klimataktivister skriver Greta Thunberg en artikel i Euroactive om att gas och kärnkraft varken är hållbart eller grönt och att försöken att omdefiniera dem som “hållbara” kan leda till en verklig klimatmardröm.

Kritik bland Europaparlamentariker

Flera ledamöter i Europaparlamentet har uttryckt kritk mot förslaget. Om EU-kommissionen slutligen lämnar förslaget kan det emellertid stoppas om åtminstone 353 ledamöter av parlamentet röstar emot. Att jämställa dessa två förorenande kraftslagen (gas och kärnkraft) med förnybar energi kommer att sabotera den Europeiska energiomställningen varnar ledamöter från olika partikonstellationer i Frankrike, Tyskland och Österrike.

Även svenska socialdemokratiska ledamöter är kritiska. Det är oacceptabelt att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara, det vore en greenwashing som inte hemma i EU:s viktigaste verktyg för hållbara investeringar, skriver Heléne Fritzon och Erik Bergkvist. Även Jytte Guteland skriver en gemensam deklaration tillsammans med flera andra parlamentariker där de uppmanar kommissionen att exkludera gas och kärnkraft från den gröna taxonomin och istället satsa på verkligt hållbara energikällor. Investeringar i gas och kärnkraft skulle ytterligare öka Europas beroende av Ryssland och andra länder skriver de.

De gröna i Europaparlamentet har gått ännu längre och lanserat ett upprop mot taxonomiförslaget som de kallar en härdsmälta för Europas energiomställning. Uppropet som kräver att grönålningen av gas och kärnkraft stoppas har fått mer än 160 000 namnunderskrifter.

Medlemsländer hotar att åtala kommissionen

Även bland enskilda medlemsländer har kritiken varit kraftfull. Att inkludera gas och kärnkraft i taxonomin vore ett hot mot energiomställningen som ger fel signaler till finansmarknaden och skapar inlåsningseffekter och är också oförenligt med taxonomins grundpelare om vetenskaplighet skriver bland andra Danmark och Spanien i ett brev till kommissionen.

Ett annat land som är kritiskt till att inkludera kärnkraft i taxonomin är Tyskland. Tidigt förra året tog de fram en expertanalys som ifrågasätter varför kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) inte har inkluderat effekterna av allvarliga kärnkraftsolyckor i sin bedömning av om kärnkraft ska ingå i taxonomin – detta trots att olyckor har inträffat flera gånger under de senaste årtiondena.

En av de hårdaste kritikerna av kommissionens förslag är Österrike. Även de gjorde förra året en juridisk analys i vilken det konstaterades att kärnkraft inte möter de legala kraven för taxonomiförordningen för att klassas som hållbart. Om planerna går igenom kommer Österrike att vidta rättsliga åtgärder och stämma kommissionen, något som även Luxemburg ställer sig bakom.

Kommissionens egna experter i upprop

I samband med arbetet att utarbeta själva taxonomin tillsatte kommissionen en expertgrupp, TEG, för att definiera vad som är hållbart och vilka kriterierna ska vara för detta. Ett centralt kriterium är att inte orsaka betydande skada (Do No Significant Harm, DNSH). Den del av TEG som granskat detta kriterium har skrivit ett kraftigt upprop till komissionen där de riktar kritik mot allvarliga inlåsningseffekter på 80-130 år samt att frågan om kärnkraft blivit “politiserad”.

Även EU-kommissionens egna expertgrupp, Platform on Sustainable Finance, är kritisk. Förslaget gör enligt dem taxonomin irrelevant för att nå klimat- och miljömålen, skriver Dagens Nyheter.

Men de är inte de enda experterna som är kritiska. Tidigare ansvariga chefer på kärnkraftsmyndigheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA skriver i ett uttalande att satsningar på kärnkraft inte är en genomförbar strategi för att motverka klimatförändringar. Kärnkraft är varken en ren, säker eller smart energikälla, utan en mycket komplex teknik med potential att orsaka betydande skada, skriver de.

Investerare varnar: grönstämpling kan underminera syftet med taxonomin

Carina Silberg och Sasja Beslik, som är hållbarhetsansvariga på Alecta respektive danska PFA Pension varnar för att en grönstämpling av taxonomin genom att inkludera kärnkraft och gas kan underminera syftet med den.

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är ett samarbetsforum för investerare kring klimatförändringarna som samlar 370 institionella investerare, inklusive nästan alla svenska AP-fonder samt banker som SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea. I ett uttalande till EU-kommissionen vänder de sig kraftigt mot att inkludera gas i taxonomin. Det finns ingen ytterligare koldioxidbudget kvar för att tillåta nya investeringar i naturgas skriver de i brevet.

FN, jurister, konsumentorganisationer och tankesmedjor är kritiska

Utöver brev och artiklar har flera olika aktörer också kommit med olika analyser om varför det vore fel att klassa gas och kärnkraft som hållbart inom taxonomin. En av dessa är The Sustainable Finance Centre som i en analys oroas över att taxonomin kan komma att bli en inkörsport för att grönmåla ohållbara aktiviteter. Konsumentorganisationen The European Consumer Organisation varnar i ett faktablad för riskerna för konsumenter i Europa. “Detta är upprörande. Att kalla kärnkraft och fossilgas för ”grönt” motsvarar institutionell gröntvätt” säger de i ett uttalande.

När det gäller fossilgas har till exempel juridikorganisationen ClientEarth gjort en analys där de uppmanar den Europeiska kommissionen att avstå från att anta en den delegerad akten. Om den antas kommer detta sannolikt att öka investeringarna i verksamheter som använder naturgas och detta skulle stå i total motsägelse med de åtaganden som Europeiska kommissionen gjort både på internationell nivå och EU-nivå skriver de. Miljöorganisationen Bellona kallar i en analys inkluderandet av gas i taxonomin för “ett recept för greenwashing-katastrof”.

Även det FN-stödda nätverket för ansvarsfulla investeringar, UNPRI, är kritiska och ger i ett positionspapper förslag på alternativ till att inkludera gas och kärnkraft i taxonomin.

Apropå alternativ, så går den europeiska tankesmedjan E3G igenom olika scenarior för en väg ur denna ”taxonomi-kris”. Det bästa alternativet vore att kommissionen drog tillbaka sitt förslag skriver man. Om inget lyckas så rekommenderar de att som sista utväg att medlemsländerna eller Europaparlamentet lägger sitt veto mot förslaget.

Twitterstorm mot kommissionen

Detta var en övergripande sammanställning av några dokument och uttalanden. Mer lär följa. Till dess att kommissionen eventuellt lämnat sitt slutliga förslag så kan du själv medverka genom att twittra till EU-kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen.