Det vi just nu upplever med coronakrisen har, i det uppenbara allvaret, hoppfulla element av hur världen kan gå samman för att agera mot ett globalt hot. För närvarande visar människor på alla nivåer i samhället att de kan och kommer att göra vad som krävs för att bromsa en kris som hotar oss alla. Som medborgare stöttar vi våra mest utsatta och hjälper dem som inte klarar sig själva. Vi på Greenpeace agerar självklart i solidaritet med alla som drabbats av spridningen av coronaviruset, och gör vad vi kan för att minska spridningen genom att förändra vår kampanjverksamhet och arbetsförhållanden i linje med råd och riktlinjer från nationella myndigheterna.

Vårt klimat och våra hav har utsatts för en accelererande krissituation under många år på grund av klimatförändringar och vårt på många plan ohållbara sätt att förhålla oss till naturen. Det krävs brådskande åtgärder från regeringar runt om i världen för att motarbeta denna situation.

I nästan hela världen står vi nu inför ett så starkt yttre hot att vi frångår de normala spelreglerna och gör allt vi kan för att ta oss igenom denna kris. Världsledarna konstaterar genom sitt agerande att det inte går att förhandla med naturkrafter, att vi måste agera i enlighet med vad situationen kräver. De säger att vi måste lyssna till experterna och ser till att de storskaliga kraftåtgärder som nu vidtas är i linje med forskares och myndigheters rekommendationer.

Samtidigt som coronaviruset nu gör att våra samhällen går i in krisberedskap, befinner vi oss i en parallell kris, klimatkrisen. Den kom inte lika plötsligt och är inte riktigt lika nära och kännbar här jämfört med många andra delar av världen, men minst lika akut och än mer omfattande. 

Om vi ​​under den nuvarande krisen visar att vi kan agera annorlunda för att ta hand om varandra och vårt samhälle, är det förhoppningsvis en mentalitet som vi kan ta med oss ​​in i klimatomställningen. Det är därför avgörande att hanteringen av coronaviruset inte undergräver ansträngningarna för att stoppa klimatkrisen. Det är viktigt att de åtgärder som nu vidtas för att hantera den ekonomiska nedgången också främjar omställningen till ett hållbart samhälle och inte eskalera den parallella klimatkrisen.

Det finns en spridd uppfattning att pandemins efterskalv på ekonomin kan vara en god nyhet för klimatet. Kinas utsläpp har exempelvis minskat så pass mycket under de senaste veckorna att utsläppen nu är 25 procent lägre än samma period förra året. Att flygbolag går i konkurs och börsen rasar behöver dock inte gynna klimatet i det långa loppet. En hälso- och samhällskris av denna storlek gör det knappast lättare att bekämpa klimatkrisen.

Vid tidigare finanskriser har regeringar globalt valt att stimulera fossilindustrin för att få fart på ekonomin. Man glömmer lätt omställningsarbetet, klimat och miljömål och premierar istället klimatskadliga industrier eller väljer att försena utfasningen av kol och olja. Ett sådant agerande har vi inte råd med i nuvarande klimatkris. 

Med detta i åtanke uppmanar Greenpeace starkt regeringar att integrera den nödvändiga gröna övergången sina åtgärder för att stävja coronaviruset. De ekonomiska stödpaketen för företag måste vara ett aktivt verktyg i en hållbar samhällsförändring. De måste inte bara säkra en hälsosam ekonomi utan också stödja en grön övergång till en hållbar ekonomi och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Regeringars biståndspaket måste bidra till att forma det samhälle vi vill ha, inte dikteras av prioriteringar som redan undergräver vår existens. 

Om den ekonomiska krisen blir så stor att vi måste bedriva en expansiv finanspolitik genom att öka de offentliga investeringarna, bör regeringar främja gröna offentliga investeringar. Inga fler motorvägar, oljeraffinaderier eller flygplatsexpansioner, utan istället framtidsinvesteringar i energieffektivisering, ny förnybar energi och utbyggnad av infrastruktur för elfordon.

Kärnan i Greenpeace arbete är insikten att kampen för en grön och rättvis framtid kräver grundläggande förändringar i hur vi förhåller oss till naturen och varandra. Vi vill ha grundläggande, djupa förändringar på systemnivå – inte gradvisa och blygsamma förändringar av status quo. Varje kris är också en möjlighet att sadla om och förhålla sig kritiskt till våra vanor och de strukturer vi har byggt in oss i.

Vi får nu ofrivilligt en smak av den framtid som väntar oss om vi inte hanterar klimatkrisen. Mindre tillväxt, omstrukturerad produktion, lägre konsumtion och färre flygresor. På samma sätt som klimatkrisen kräver coronakrisen att vi ändrar vårt samhälle i grunden. Kanske kan det lära oss att det inte bara behöver betyda förluster utan också ger nya möjligheter att agera ansvarsfullt, för varandra och vår planet.

Coronakrisen kräver ett globalt samordnat och konsekvent agerande. Och på samma sätt kräver krisen för vårt klimat och krisen för den biologiska mångfalden i våra hav och skogar ett snabbt och samordnat agerande från regeringar världen över. Ett misslyckande med detta skulle fördöma kommande generationer till förödande konsekvenser. Folkhälsa och planetens hälsa är sammankopplade och måste hanteras tillsammans.

Ett av de motton vi använder på Greenpeace är ”Det finns inga passagerare, bara besättning”, vi är alla besättning på den här planeten. Nu mer än någonsin, när vi möter en krissituation tillsammans och förstår vikten av det ansvar vi alla har som medborgare, känner vi sanningen i dessa ord. Vi sitter alla i samma båt. Nu måste vi se till att tillsammans styra den mot trygga vatten.

Isadora Wronski
Sverigechef Greenpeace