Det är inte för att genomdriva ökade utsläpp, skogsplantager, dyrare elmix, mer orättvisa som vår nya regering fått väljarnas förtroende. Men det är den miljöpolitik som nu riskerar att genomföras. Allt tyder också på att den nya regeringen inte ser ett behov av att Sverige ens ska ha något Miljödepartement. Den nya Klimat- och Miljöministern, blir istället statsråd under näringslivsdepartementet.

Nu måste du som vill ha mindre utsläpp, riktig skog, förnybar el och klimaträttvisa göra din röst hörd. Hjälp oss kämpa mot en allt gråare himmel över Sverige!

Mindre utsläpp:
När vi inkluderar utsläpp från att elda biobränslen är Sveriges utsläpp till och med större idag än 1990. Trots detta subventioneras biobränslen och utsläppen kommuniceras inte. Men utsläpp är utsläpp, oavsett om de kommer från biobränslen eller fossila bränslen. Att Sverige mitt under brinnande klimatkris har en politik som ökar utsläppen är en skandal. Idag subventionerar vi skogsbränder och klimatkris i våra bränsletankar med enorma utsläpp som följd. 

Greenpeace kräver:
En fungerande klimatpolitik måste sätta absoluta minskningsmål för alla utsläpp vi bidrar till. Det betyder mycket snabbare avveckling av det fossila men även minskade utsläpp av biogent ursprung och mindre utsläpp genererade av vår konsumtion och våra internationella transporter.

Riktig skog:
De sista riktiga svenska skogarna kämpar idag för sin överlevnad, omringade av oändliga trädplantage och kalhyggen. De förstörs av stora skogsbolag med politikens goda minne. Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd – och avgörande för att vi ska kunna hantera klimatförändringarna. Om vi fortsätter exploatera och förstöra ekosystemen äventyrar vi vår framtid. 

Greenpeace kräver:
Den nya regeringen måste säkra ett skydd av minst 30 procent av våra skogar och införa incitament så att resten brukas hållbart med naturnära metoder, utan kalhyggen.

Förnybar energi:
Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Det innebär reduktion och effektivisering först. Vi måste helt enkelt hushålla med resurserna. Men våra politiska partier tävlar idag om att sänka priserna på energi, vilket leder till ökad efterfrågan, högre användning och endast marginella prisjusteringar. En av åtgärderna som föreslagits är kärnkraft, men att planera för ny kärnkraft löser inte de klimat- och energikriser vi står inför idag. Tvärtom så kastar det in Sverige i åratal av osäkerhet kring vårt energisystem. En omställning till hållbar förnybar energi är helt avgörande för att hantera klimatkrisen och säkra ett långsiktigt stabilt energisystem. 

Greenpeace kräver:
Statliga styrmedel måste gå till en hållbar förnybar energiomställning och i övrigt gå till att hjälpa människor och företag att minska sin energianvändning.

Klimaträttvisa:
Klimatkrisens uppkomst och påverkan är resultatet av ett system präglat av orättvisa och förtryckande maktstrukturer. De som gjort minst för att skapa krisen, drabbas ofta först och värst av dess effekter. På hemmaplan ser vi hur urfolks traditionella marker i Sápmi, i den gröna omställningens namn, exploateras allt hårdare och mänskliga rättigheter kränks. Sverige har per capita bland de högsta utsläppen i världen och vi bär ett historiskt ansvar att snabbt minska vår klimatpåverkan.

Greenpeace kräver:
Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och rättigheter. Miljö- och klimatarbetet måste nationellt och globalt inkludera social rättvisa för att bli framgångsrikt och bekämpa de strukturer som exploaterar människor, natur, ökar klyftorna och skapar konflikter.

Hopp & Motstånd:
Greenpeace uppmanar till fredligt motstånd mot den politik riskerar att låsa in oss i en negativ utveckling och tar oss längre ifrån våra klimat- och miljömål. Samtidigt vill vi bidra till att mobilisera en bred rörelse för ett samhällssystem inom de sociala och planetära gränserna. Greenpeace vill sprida hopp om att en hållbar värld är möjlig.

Så engagerar du dig med oss

Skriv under vårt upprop!
Här kan du skriva på vårt upprop för en klimat- och miljöpolitik som sätter ramarna för övriga politikområden.

Systemförändring
Läs mer bland våra förslag för systemomställning – ett samhällssystem inom de sociala och planetära gränserna.

Agera!
Klicka här för information om hur du engagerar dig med Greenpeace.

Stöd oss!
Klicka här för att stödja vårt arbete för en mer hållbar värld.