Idag presenterades regeringens infrastrukturproposition. Infrastrukturpropositionen omfattar hundratals miljarder kronor och är den ekonomiska ramen för all svensk infrastruktur fram till 2033. Regeringens förslag är att ramen 2022-2033 ska vara 876 miljarder kronor.

Det är nu vi gör en stor del av den gröna omställningen sade miljö- och klimatminster Per Bolund vid dagens pressträff. Det här är en proposition för framtiden… där klimatmålen är styrande sade infrastrukturminster Tomas Eneroth.

Men vad är det egentligen som styr? Regeringen skriver att “Inriktningen i den här propositionen syftar till att främja Sveriges ekonomi genom att främja ett mer konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv.”

Ska vi lyckas nå våra klimat- och miljömål behöver transportsystemet ställas om i grunden. Det förutsätter en helt annan typ av infrastruktur än den vi satsat på under 1900-talet och en helt annan utgångspunkt än att den ska främja svenskt näringsliv. Det som behövs idag är att minska antalet transporter, att bilanvändning byggs bort i infrastrukturen, att en kollektivnorm etableras och att vi genomför en trafikväxling från flyg och bil till tåg och kollektivtrafik.

Tvyärr misslyckas propositionen med att presentera åtgärder i linje med det planetära nödläge den enade forskarkåren larmar om. Det är välkommet med förslag kring satsningar på spårbunden kollektivtrafik och överflyttning av godstrafik från väg till järnväg, men det som saknas är sammanhållen strategi och satsning som leder till en tydligt minskad trafik i allmänhet och minskad vägtrafik i synnerhet.

Här fem punkter för en hållbar infrastrukturpolitik:

Mål om minskade transporter. Varje plan för framtiden som bygger på ökad vägtrafik är dömd att misslyckas med miljömålen.Transportstyrelsen bör få ett överordnat mål om att minska väg- och flygtrafiken och att skapa starka incitament för en överflyttning till kollektiva transportslag och Trafikverket bör likaså få ett entydigt mål om minskad vägtrafik och att främja andra transportslag.

Överge förbränningstransporter. Vare sig det är bensin, diesel eller biodrivmedel i tanken så orsakar de klimatskadliga utsläpp. Att genomföra ett ”bränslebyte” från fossila till biobaserade drivmedel är en falsk klimatlösning som dessutom hotar den biologiska mångfalden. Fordonsflottan behöver därför elektrifieras och förbränningsbaserade drivmedel, vare sig de är fossil- eller biobaserade, bör få progressivt ökade avgifter och på sikt förbjudas.  

Byt och bygg bort bilen. Se över stadsplanering för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik. Inför krav på publika bilpooler i varje kommun. Stoppa utbyggnad av motorvägar, flygplatser och annan infrastruktur som låser in oss i ett utsläppsintensivt samhälle och en i grunden felaktig transportlösning.

Etablera en kollektivnorm. Genomför en kraftig satsning på ökad kollektivtrafik. I städer är många resor med bil kortare än 3-4 km och även i hela landet är de flesta resorna under milen. Med rätt satsningar och en högre ambitionsnivå kan många av dessa resor flyttas över till kollektivresor eller cykel.

Genomför en transportväxling. Flygplan har en lång livslängd och omställningen kommer att gå långsamt därför måste samhällsplaneringen utgå från kraftigt minskat flygande för att vara förenligt med klimatmålen. Genomför ett skifte från flyg till tåg genom kraftiga investeringar i järnväg parallellt med höjda flygavgifter.