I dag presenterade Tidöpartierna sin budgetproposition för det kommande året. Greenpeace konstaterar att det inom klimat- och miljöområdet finns ett ensidigt fokus på elektrifiering och att vägen dit leder till ökade utsläpp samt ett ännu större gap till flera miljömål – inte minst de som är kopplade till naturmiljön.

Tidöpartiernas budget presenteras samma dag som FN håller ett toppmöte i New York för att höja klimatambitionerna. Samtidigt pågår i Sverige en aktionsvecka för klimatet, “Week of action”, där ett hundratal organisationer pressar på för en rättvis klimatomställning.

– Det här är en budget som gynnar drivmedelsbranschen och ökar utsläppen. Skattesänkningar på drivmedel och den fortsatta underprioriteringen av naturskydd kommer att ge ökade utsläpp och mindre naturlig kolsänka. Konkret innebär det att det blir ännu svårare att nå flera av Sveriges miljömål, inklusive det övergripande generationsmålet om att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

En detalj som har stuckit ut under Tidöpartiernas budget-pressträffar under de senaste dagarna är att flera förslag inom klimat och miljö har presenterats ”satsningar” eller ”höjningar”. I själva verket rör det sig ofta om faktiska minskningar. Exempelvis i arbetet mot invasiva arter, men också i arbetet med skydd av värdefull natur.

– Jag tycker inte att vi ska låta oss luras av Tidöpartiernas så kallade satsningar. Medlen för skydd av värdefull natur är ett utmärkt exempel. Tidöpartierna sänkte anslaget rejält förra året. Nu har de ökat anslaget med 500 miljoner och kallar det en satsning, trots att det i själva verket är på klart lägre nivåer än den tidigare regeringen, säger Erika Bjureby.

Ett stort fokusområde för Tidöpartierna inom klimat- och miljöområdet ligger i en förstärkning av Klimatklivet och stöd till laddinfrastruktur.

– Elektrifieringen är viktig och vi måste fasa ut förbränningsmotorn, men vi löser inte klimatkrisen genom att bara byta bilar. Vi måste också minska transporterna. Det är även oroande att vice statsminister Ebba Busch (KD) nu jämför Sveriges metaller med Norges olja. Vi vet ju vilken situation oljeindustrin försatt oss i och det är inte en eftersträvansvärd målbild, säger Erika Bjureby.

Greenpeace släppte nyligen en rapport som visar hur Sverige har underprioriterat en utbyggnad av järnvägen. Sedan 1995 har Sverige satsat 30 procent mer på att bygga ut väg- och flygtrafiken jämfört med järnvägstrafiken, vilket har bidragit till att utsläppen från transportsektorn har fortsatt öka. Numera utgör transporter närmare en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av fossila växthusgaser. Trots det satsar regeringen på ökad vägtrafik. Dessutom väntas skattesänkningarna på bensin och diesel om ca 6,5 miljarder att leda till 350 000 ton ökade utsläpp nästa år.

– Tidöpartierna borde underlätta för billiga och enkla resor med tåg och kollektivtrafik. Greenpeace hade också velat se satsningar på närservice som bygger bort bilberoendet, större satsningar på återbruk, energibesparingar och naturliga kolsänkor. Det skulle både få ner utsläppen och spara pengar och resurser nu när det är tuffa tider för många, säger Erika Bjureby.

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453