Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp alla fossila utsläppsminskningar som Sverige genomfört sedan basåret 1990. 

Sveriges minskade koldioxidutsläpp är en myt. Vi har bara bytt fossila koldioxidutsläpp mot koldioxidutsläpp från biomassa, vi minskar inte utsläppen vi förändrar dem. Vi kallar oss världsledande på klimatområdet, men i själva verket driver vi en klimatpolitik som gör det omöjligt för oss att leva upp till Parisavtalet, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Biogen koldioxid ingår inte i utsläppsstatistiken utan räknas av mot träd och grödor som med tiden växer upp och lagrar in koldioxiden igen. Det tar dock 60 till 120 år för ett träd att växa tillbaka och om vi ska ha en chans att nå målen om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver utsläppen minska redan nu. 

Sveriges skogar binder in koldioxid men det är inget frikort för att öka utsläppen från biomassa, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

Att enbart fokusera på fossila utsläpp snedvrider bilden av vår klimatpåverkan hos allmänheten, politiker och beslutsfattare. Det leder till att vi satsar på ineffektiva och falska klimatlösningar, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Utsläppen minskar inte

Nedan redovisas Sveriges territoriella utsläpp och de biogena utsläppen. Siffrorna för de biogena utsläppen kommer från SCBs statistikdatabas.

(Utöver dessa har Sverige också konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp från utrikes transporter som inte heller redovisas i den nationella rapporteringen av territoriella utsläpp). 

ÅrSveriges territoriella  utsläpp(ton CO2-ekvivalenter)Biogena (ton CO2)Totalt(Biogena ton CO2, rapporterade ton C02-ekvivalenter)Förändring jmf 1990
199071 185 00012 390 00083 575 000
200068 115 00017 077 00085 191 000+1.9%
201851 779 00032 390 00084 169 000+0.7%
201950 920 00032 577 00083 497 000-0.1%
Sedan denna artikel publicerades har Naturvårdsverket också börjat räkna in förbränning av svartlut vilket gav biogena utsläpp på drygt 47 miljoner ton år 2019

Naturvårdsverkets, nationella utsläppsstatisktik: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

Naturvårdsverket, LULUCF sektorn:

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-fran-markanvandning/

Statistiskt underlag från SCB, baseras på samma metod som rapporteras in till FN

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/TotaltUtslappN/table/tableViewLayout1/

Kontakt:

Carl Schlyter
Kampanjledare för klimat- och systemomställningsfrågor, Greenpeace
+46(0)70 234 13 57
[email protected]

Pressbild: https://www.greenpeace.org/sweden/presscenter/talespersoner/

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
+46(0)70 397 66 72
[email protected]