1
2
3
4
30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก
เรื่องราวของมหาสมุทร
เสียงของคุณช่วยมหาสมุทรได้
สนับสนุนงานรณรงค์

รายงาน 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นไปได้นับร้อยแบบของโครงข่ายเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Sanctuaries) ที่จะไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตราย

มหาสมุทรแม้เป็นพื้นที่อันห่างไกลจากมนุษย์เรา แต่คือ “บ้าน” ของสัตว์นักล่าและสัตว์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์อีกนานาชนิด ที่ใช้พักพิงหลบซ่อนอยู่ในโลกใต้น้ำแห่งนี้ แต่มหาสมุทรของเรากำลังถูกคุกคามจากภัยรอบด้าน อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของ ทะเลและมหาสมุทร

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ สภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การทำประมงเกินขนาด ถึงปัญหามลพิษต่างๆ มหาสมุทรของเราไม่เคยเผชิญกับวิกฤตที่ที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงเช่นนี้มาก่อน การกำหนด “เขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล(Ocean Sanctuaries)” เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันผลักดัน เป้าหมายคือ การปกป้องมหาสมุทรโลกให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

1 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก

รายงาน 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นไปได้นับร้อยแบบของโครงข่ายเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Sanctuaries) ที่จะไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตราย

อ่านรายงาน

มหาสมุทรแม้เป็นพื้นที่อันห่างไกลจากมนุษย์เรา แต่คือ “บ้าน” ของสัตว์นักล่าและสัตว์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์อีกนานาชนิด ที่ใช้พักพิงหลบซ่อนอยู่ในโลกใต้น้ำแห่งนี้ แต่มหาสมุทรของเรากำลังถูกคุกคามจากภัยรอบด้าน อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของ ทะเลและมหาสมุทร

อ่านเพิ่มเติม

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ สภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การทำประมงเกินขนาด ถึงปัญหามลพิษต่างๆ มหาสมุทรของเราไม่เคยเผชิญกับวิกฤตที่ที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงเช่นนี้มาก่อน การกำหนด “เขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล(Ocean Sanctuaries)” เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันผลักดัน เป้าหมายคือ การปกป้องมหาสมุทรโลกให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

ร่วมลงชื่อ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค

ร่วมปกป้องมหาสมุทรทั่วโลก