กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกับทุกคน  เรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคลมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  เราตระหนักและเห็นคุณค่าของประโยชน์และจุดแข็งของความหลากหลายที่มีต่อทั้งพนักงานและองค์กร  เราจึงเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการให้ความเคารพและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เราไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของอายุ บรรพบุรุษ สัญชาติ สีผิว ความทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ครอบครัวหรือสถานภาพการสมรส  อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ ถิ่นกำเนิด ความเกี่ยวข้องทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เพศวิถี สถานภาพทางการทหาร หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย  เราจึงยินดีและขอเชิญชวนให้คุณพิจารณาสมัครงานกับเรา  โดยการคัดเลือกจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน  และเกณฑ์พิจารณาและการแต่งตั้งจะอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร