ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

PM 2.5 แบ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรง และจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน
PM 2.5 ยังเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้นาน เป็นฝุ่นอันตรายไม่ว่าจะมีองค์ประกอบใดๆ เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) องค์การอนามัยโลก(WHO)จึงกำหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ.2556

1
PM2.5 ใครว่าไม่ร้าย

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่าประชากรโลกกว่า 90 % กำลังสูดอากาศไม่บริสุทธิ์ แล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร อ่านรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษในประเทศไทยและโลก

อ่านรายงาน
2
หลากเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ PM 2.5

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่อยู่อาศัยของเราปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศตัวร้าย หรือประเทศต่างๆมีวิธีรับมือกับ PM2.5 อย่างไร อ่านบทความเกี่ยวกับ PM2.5 เพิ่มเติม

อ่านบทความ
3
เรามีสิทธิในการเข้าถึงอากาศที่สะอาด

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมลงชื่อบอกกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

ร่วมลงชื่อ
4
สนับสนุนงานรณรงค์

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค
1 PM2.5 ใครว่าไม่ร้าย

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่าประชากรโลกกว่า 90 % กำลังสูดอากาศไม่บริสุทธิ์ แล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร อ่านรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษในประเทศไทยและโลก

อ่านรายงาน

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่อยู่อาศัยของเราปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศตัวร้าย หรือประเทศต่างๆมีวิธีรับมือกับ PM2.5 อย่างไร อ่านบทความเกี่ยวกับ PM2.5 เพิ่มเติม

อ่านบทความ

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมลงชื่อบอกกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

ร่วมลงชื่อ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค

ข้อเรียกร้องของกรีนพีซ

การดำรงชีวิตในที่ที่มีอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายต้อง ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อวิกฤตมลพิษ PM2.5 ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

อ่านข้อเรียกร้อง

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม