ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

PM 2.5 แบ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรง และจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน
PM 2.5 ยังเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้นาน เป็นฝุ่นอันตรายไม่ว่าจะมีองค์ประกอบใดๆ เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) องค์การอนามัยโลก(WHO)จึงกำหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ.2556

1
2
3
4
PM2.5 ใครว่าไม่ร้าย
หลากเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ PM 2.5
เรามีสิทธิในการเข้าถึงอากาศที่สะอาด
สนับสนุนงานรณรงค์

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่าประชากรโลกกว่า 90 % กำลังสูดอากาศไม่บริสุทธิ์ แล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร อ่านรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษในประเทศไทยและโลก

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่อยู่อาศัยของเราปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศตัวร้าย หรือประเทศต่างๆมีวิธีรับมือกับ PM2.5 อย่างไร อ่านบทความเกี่ยวกับ PM2.5 เพิ่มเติม

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมลงชื่อบอกกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน

ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

1 PM2.5 ใครว่าไม่ร้าย

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่าประชากรโลกกว่า 90 % กำลังสูดอากาศไม่บริสุทธิ์ แล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร อ่านรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษในประเทศไทยและโลก

อ่านรายงาน

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่อยู่อาศัยของเราปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศตัวร้าย หรือประเทศต่างๆมีวิธีรับมือกับ PM2.5 อย่างไร อ่านบทความเกี่ยวกับ PM2.5 เพิ่มเติม

อ่านบทความ

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมลงชื่อบอกกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

ร่วมลงชื่อ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน

ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค