การกำหนดมาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปและการระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม จากแหล่งกำเนิดเป็นมาตรการหลักที่ประเทศทั่วโลกนำมาใช้ในการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

สภาพการจราจรที่ติดขัดบริเวณถนนรัชดา-สุทธิสารในวันที่กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองคล้ายหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่

 

ค่ามาตรฐาน PM2.5 ของไทยไม่ปกป้องสุขภาพและชีวิตคน

เมื่อเทียบกับข้อแนะนําขององค์กรอนามัยโลก(WHO)แล้ว เราจะพบว่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของ PM2.5 ของประเทศไทยยังถือว่าไม่คุ้มครองสุขภาพและชีวิตของประชาชนในระดับที่ดีที่สุด

เมื่อพิจารณาข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก(WHO) จะเห็นว่าเมืองหลายแห่งในประเทศไทยมีค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินทั้งข้อแนะนำของ WHO และค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง ข้อกําหนดทางกฎหมายที่มีอยู่นั้นเปิดช่องให้กับผู้ปล่อยมลพิษมากกว่าที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงอากาศสะอาด

ทุกคนมีสิทธิในเข้าถึงอากาศสะอาด ถึงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและทันท่วงที ผลักดันแผนปฏิบัติการที่หนักแน่นกว่าที่เป็นอยู่เพื่อทําให้อากาศดีขึ้น ลดมลพิษและคุ้มครองชีวิตของประชาชน กรีนพีซเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษยกระดับมาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของ PM2.5 ให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงที่สุดกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก เพื่อควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เพื่ออากาศสะอาดของคนไทยทุกคน