เปลี่ยนแปลง

กรีนพีซทำงานรณรงค์และเผชิญหน้าอย่างสันติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมและยั่งยืน เรามุ่งฟื้นฟูระบบอาหารที่ถูกครอบงำและผูกขาดจากอุตสาหกรรมการเกษตรยักษ์ใหญ่ด้วยระบบเกษตรกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition)จากระบบพลังงานสกปรกแบบรวมศูนย์ไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและกระจายศูนย์ เราเชื่อว่าวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้คนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจของการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคตที่เราต้องการ เราสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่เป็นบ้านของทุกคนและสรรพชีวิตเอื้อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้น