รายงาน

บันทึกชุมชนบางพลีและคลองสำโรง ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง

มกราคม 2014

บันทึกชุมชนบางพลีฯ เล่มนี้ ได้สอดแทรกความหมายของความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านประสบการณ์ชีวิตจากผู้นำชุมชนต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางพลี ที่ได้เฝ้ามองสายน้ำแห่งคลองสำโรงมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเต็มเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จวบจนเมื่อสายน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ลดน้อยลง และสูญหายไปในปัจจุบัน