Fornybar energi

Fornybar energi er utslippsfri og produsert fra ressurser som på naturlig vis fornyes, som sol, vind, vann og jordvarme. Disse energikildene står i kontrast til fossile kilder som olje, kull og gass, som slipper ut enorme mengder klimagasser og ikke fornyes.

Aktivister i Bulgaria med et banner som sier: "Our sun. Our power. Our future", som betyr «Vår sol. Vår kraft. Vår framtid."
Havvindpark Baltic One i Østersjøen

Problemet med energi i dag

I Norge stammer det meste av elektrisiteten fra vannkraft, samt en økende andel vind, og er fornybar. Likevel er omtrent halvparten av energibruken vår i Norge fossil. Forbruket av fossil energi i Norge er særlig knyttet til olje- og gassproduksjon og annen industri, samt transport. I omstillingen fra fossil til fornybar energi vil vi vil trenge mer fornybar energi, også i Norge. I arbeidet med å fase ut oljeindustrien må nye, grønne industrier bygges opp. Dette, kombinert med at mer av energibruken elektrifiseres gjør at Norge ifølge Statnett går mot et kraftunderskudd det kommende tiåret. Dette vil kreve utbygging av mer energi, og den energien må være utslippsfri.

Selv om fornybar energi ikke slipper ut klimagasser ved forbruk, så har også fornybar energi en negativ påvirkning på naturen. I Norge har vi sett at vindparker på land legge beslag på urørt og rødlistet natur. På Fosen har det også blitt bygget en vindpark som bryter med urfolks rettigheter. Når det gjelder vindkraft til havs, som det nå er store planer for, så må man også ta hensyn til naturverdiene. Det gjelder både sårbar bunnfauna, ruter for trekkfugl og oppvekstsområder for fisk. I Norge har solceller så langt blitt bygget lagt på tak av hus og næringsbygg. Men nå er den første solparken under planlegging i Norge, og her seiler også beslag på natur opp som en utfordring.

En annen utfordring med fornybar energi, med unntak av vannkraft, er at den ikke er regulerbar og ikke lar seg lagre. I Norge er ikke det et problem, siden vi har så mye vannkraft, men i andre deler av verden har dette blitt trukket frem som et problem.

En annen påvirknng fra fornybar energi er materialene i for eksempel solceller og vindturbiner. Disse må komme fra et sted, og kommer dermed med et miljøfotavtrykk.

Gitt disse utfordringene er det viktigste å redusere energibehovet, både gjennom redusert forbruk og effektivisering av energibruken. Men det holder ikke, og vi trenger noe mer fornybar energi. Den må da bygges ut så skånsomt som mulig.

Hvordan vi jobber for mer fornybar energi

Vi jobber for å bedre vilkårene for energieffektivisering og fornybar energi. Et viktig fokus for oss er at staten skal bruke sine økonomiske muskler til en satsning på grønn industri og fornybar energi. Dette må selvfølgelig skje skånsomt, og for eksempel for havvind må det gjøres grundige konsekvensutredninger for påvirkningen på natur og miljø. Vi jobber for dette, blant annet gjennom å møte politikere, skrive høringsinnspill, spre informasjon og ved å gjennomføre aksjoner.

En viktig del av det å jobbe for mer fornybar energi er å samtidig jobbe mot mer oljeutvinning. Fornybar og fossil energisektor konkurrerer om prioritering, og om de samme dyktige arbeiderne. Dette ser man også på økonomien. Når det går dårlig i oljesektoren er det flere bedrifter som leverer utstyr til oljeindustrien som diversifiserer, og satser på fornybar energi og grønne prosjekter. Da er politikernes unnskyldning at vi ikke har råd til å prioritere fornybar energi. Vi jobber for en politisk styrt omstilling, der større og større deler av de som jobber i olje i dag heller får andre oppgaver i tilsvarende jobber.

Greenpeace-protest mot olje

Lær mer om sakene