Finans och hållbara investeringar

Finansbranschen har en nyckelroll i klimatomställningen. Hjälp oss flytta pengarna från kol, olja och gas så att våra pensionspengar och besparingar kan bli en del av lösningen istället för problemet!

Aktivisterna från Greenpeace har hängt upp tavlor i Tredje AP-fondens mötesrum och en banner från myndighetens tak med texten ”Lyd Lagen, Flytta Pengarna"
Build Back Better Activity at Swedish Department of Finance in Stockholm. © Christian Åslund / Greenpeace

Vad är problemet med finansbranschen?

För att motverka de värsta effekterna av klimatkrisen och hålla jordens medeltemperatur under 1,5 grader krävs enligt FN:s klimatpanel snabba förändringar i alla delar av samhället, i en skala som saknar historiskt motstycke. Detta förutsätter investeringar i en hållbar utveckling och ny grön teknik, som bidrar till klimatomställningen. Men vi måste också bryta beroendet av fossila bränslen – och omedelbart sluta leta efter ny kol, olja och gas. Finansbranschen har en central roll för att vi ska klara av båda dessa utmaningar, eftersom de genom sina placeringar styr vart pengarna ska hamna.

De senaste åren har utvecklingen av förnybar energi, som vind- och solenergi, formligen exploderat på flera håll i världen och priserna har sjunkit dramatiskt. Samtidigt har investeringarna i kolkraft eroderats och prognoserna för oljebranschen ser allt dystrare ut. I en färdplan för att nå klimatmålen och begränsa jordens medeltemperatur till 1,5 grader krävs enligt det internationella energiorganet, IEA, ett omedelbart stopp för alla nya investeringar i fossila bränslen.

Detta leder till att allt fler investerare inser att det finns en finansiell risk i att satsa pengarna på kol, olja och gas. Två av de statliga AP-fonderna, som förvaltar våra pensionspengar, har sålt av sina innehav i fossilbolag, eftersom den finansiella risken är för hög. Trots klimatkrav och nya regler investerar andra AP-fonder fortfarande flera miljarder i fossilindustrin, vilket innebär att våra pensionspengar går till att stötta de bolag som förstör vårt klimat. Även svenska storbanker tjänar pengar på sitt samarbete med stora klimatbovar. En av dem är banken SEB som 2016–2020 lånat ut 158 miljarder till bland annat världens största kolexportör och till flera andra fossilbolag som bygger ny kolkraft och utvidgar sina kolgruvor. Trots nya och skärpta riktlinjer fortsätter svenska och andra nordiska banker att finansiera klimatkrisen, vilket Greenpeace kunde visa hösten 2022 i rapporten Banking on thin ice, som vi tagit fram med bland andra Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.

Våra pengar ska investeras för framtiden!

Tiden för ursäkter och misslyckanden är sedan länge förbi. AP-fonderna måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatkrisen kräver att vi snabbt slutar med verksamheter som ökar utsläppen av koldioxid och driver på klimatförändringarna. De statliga AP-fonderna 1-4 verkar tänka annorlunda och har investerat flera miljarder i kol, olja och gas som förstör vår planet. Vi måste agera för klimatet idag. För biologisk mångdald, mot global uppvärmning. Alltför länge har det pratats. Nu är det dags för handling.

Vad vi gör

Greenpeace har i årtionden kämpat för att stoppa den globala uppvärmningen och bryta beroendet av fossila bränslen. Vi är också pådrivande i att få finansbranschen att sluta finansiera de bolag som förstör vår planet och vårt klimat.

I Sverige lanserade Greenpeace år 2017 en kampanj för få de statliga AP-fonderna att flytta pengarna från fossilbolag till hållbara investeringar. Ett arbete som fick resultat 2020, då Första AP-fonden meddelade att de skulle sälja av alla sina innehav i fossilbolag, vilket följdes upp av ett liknande senare av Andra AP-fonden. Vi har också uppmärksammat bankernas och statens ansvar för att vända utvecklingen, bland annat genom att år 2016 rikta ljuset mot Nordeas investeringar i företag bakom den nordamerikanska oljeledningen Dakota Access Pipeline, vilket ledde till att Nordea backade. 2020 uppmanade vi staten att ta ett helhetsgrepp för att styra om finansbranschen i en hållbar riktning. Som exempel på vad som behöver göras döpte vi om finansdepartementet till klimat-, miljö- och omställningsdepartementet.

Stoppa SEB:s miljardrullning till oljeindustrin!

SEB har under de senaste fem åren finansierat kol, olja och gas med 158 miljarder kronor – 38 miljarder ligger i bolag som borrar efter olja i Arktis. SEB har endast presenterat planer på att fasa ut det fossila som inte ens är i linje med Paris-avtalet, så några isbjörnar från Greenpeace bestämde sig för att gå till handling utanför SEB huvudkontoret i Solna, samma dag som bankens årsstämma. Inför bankens årsstämma har Greenpeace även köpt en aktie och lämnat in en motion, där vi kräver att styrelsen tar sitt ansvar och genast går till handling och ser till att SEB endast finansierar verksamheter som är i linje med Parisavtalet.

Frågor och svar

Varför finansierar banker fortfarande fossilbranschen?

På senare år har det blivit ett kraftfullt tryck mot finansiella aktörer att sälja av, divestera, sina investeringar i klimatskadlig verksamhet, inte minst fossilbolagen. Flera har också tagit steg i denna riktning, även om en hel del återstår. Men när det gäller finansieringen, det vill säga bankers själva kärnverksamhet i from av utlåning till konkreta projekt eller bolag, har inte mycket hänt. Enligt en rapport från bland andra Fair Finance Guide har fyra av fem svenska storbanker, trots Parisavtalet, fortsatt stödja fossilbolag med totalt över 450 miljarder i lån och investeringar. Hållbarhet i all ära, men så länge det fortfarande finns vinster att göra tycks det för många väga tyngre än klimathänsyn. Därför är det viktigt att öka pressen på bankerna att ställa om.

Varför jobbar ni så mycket med AP-fonderna?

De allmänna pensionsfonderna, de så kallade AP-fonderna, är fonder som alla som har ett arbete bidrar till genom att en del av lönen avsätts till dessa fonder. Eftersom de är statliga kan vi utöva indirekt inflytande på dem genom hur vi röstar och deltar i det politiska samhällslivet. På grund av dess storlek, AP-fonderna förvaltar omkring 2000 miljarder kronor, har deras investeringsbeslut inte bara betydelse för de företag som de väljer att placera i utan också som möjliga trendsättare för andra finansiella aktörer, både inom Sverige och utomlands. Ska vi klara av att nå våra globala klimat- och miljömål måste finanssektorn ställa om och flytta pengarna från klimatskadlig verksamhet till hållbara lösningar. Här kan och behöver de svenska AP-fonderna vara föregångare och flytta, inte bara pengar, utan hela finansbranschen.

Hur kan jag spara hållbart?

Även om den viktiga förändringen som behöver ske ligger på en systemnivå – politiker och myndigheter behöver ändra förutsättningarna för finansbranschen så att långsiktig hållbarhet snarare än kortsiktig vinst blir normen – spelar det naturligtvis också roll hur vi alla agerar. Att engagera sig och ställa krav på politiker, banker och fondförvaltare att hållbarhet ska vara standard är ett exempel. Ett annat exempel är att välja hur din premiepension placeras. Om du inte gör ett aktivt val förvaltas idag dina pengar av Sjunde AP-fonden, en fond som har massiva investeringar i fossil energi. Sedan en tid tillbaka är det väldigt lätt att via pensionsmyndighetens hemsida välja bort fonder som till exempel placerar i fossilbolag. Se en guide för hur du gör via “Klimatbytet”.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen