Med anledning av att näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson meddelat att regeringen ger tillstånd till nästa steg i Beowolfs ansökan om järnmalmsbrytning i Gállok (Kallak). Ansökan har kritiserats av Länsstyrelsen, människorättsorganisationer, miljörörelsen, UNESCO och svenska samernas riksförbund (SSR) med många fler. Här följer Greenpeace kommentarer:

– Karl-Petter Thorwaldsson och Regeringen sätter exploatörers jakt på kortsiktig vinst före människor och natur, trots kritik från Länstyrelsen, UNESCO, svenska samernas riksförbund, miljörörelsen och stora delar av lokalbefolkningen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

– Gruvbrytning genererar stora mängder avfall som bland annat innehåller giftiga tungmetaller. Avfallsdammarna riskerar att förorena omgivande marker, vattendrag och sjöar. I regionen finns stora delar av Europas sista urskogar, ovärderliga för bevarandet av biologisk mångfald. I den planerade gruvans absoluta närhet finns det riktigt gammal urskog, som behöver ett permanent skydd. Gruvan kommer dessutom ha stor negativ påverkan för flera samebyar och deras traditionella renskötsel, säger Carl Schlyter

– Fokus för mineralpolitiken måste vara att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi med cirkulära materialflöden. De bör ställa krav på resurssnåla affärsmodeller, producentansvar för att minimera användning av och maximera återvinning av resurser, säger Carl Schlyter