En energikälla är en resurs som finns i naturen och som kan omvandlas till energi som el eller värme. Energikällor kan delas upp i två olika kategorier: förnybara energikällor som sol, vind och vatten och icke förnybara energikällor som kärnkraft, kol, olja, och gas.

Idag använder vi i Sverige en mix av förnybara och icke förnybara energikällor. För att kunna lösa den pågående klimatkrisen behöver vi ställa om till att använda oss av 100 procent förnybar energi och snabbt fasa ut fossila bränslen.

solpaneler och ett vindkraftverk
Solpaneler och vindkraft. © Paul Langrock / Zenit / Greenpeace

Förnybara energikällor

Sol, vind och vatten är alla exempel på utsläppsfria och förnybara energikällor. Dessa energikällor förnyas hela tiden och kommer därför inte ta slut. Förnybara energikällor är ett hållbart och miljövänligt alternativ som när de ersätter fossila bränslen bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är kritiskt för att motverka klimatförändringarna.

Solenergi

Solenergi utvinns främst genom att använda solpaneler för att omvandla solljus till elektricitet eller solfångare för att värma vatten. Detta är en ren och obegränsad energikälla som inte tar slut. Den solinstrålning som når jorden genererar dagligen 10 000 gånger mer energi än vad vi människor använder. Teknikutvecklingen för solenergi går stadigt framåt och solpaneler blir allt effektivare och billigare, vilket innebär stora möjligheter att satsa mer på denna energikälla.

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi från rinnande eller fallande vatten och är den största energikällan vi har i Sverige. Det är en stabil och pålitlig energikälla som kan regleras utifrån elbehovet. I Sverige ger vattenkraften vid drift inga utsläpp av växthusgaser och är därför ett energislag med en liten klimatpåverkan. När vattenkraftsdammar anläggs kan detta dock ha en mycket stor miljöpåverkan lokalt och i tropiska miljöer kan vattenkraft leda till växthusgaser när vegetationen bryts ner i samband med att en vattenkraftsdamm anläggs.

Bioenergi

Bioenergi utvinns genom förbränning av biomassa. Biomassa är exempelvis trä, växtdelar och annat organiskt avfall som förbränns för att producera energi. Denna energi kan användas för att generera värme och elektricitet. All förbränning bildar dock koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen.

Geotermisk energi

Geotermisk energiutvinning utnyttjar värmen under jordens yta för att producera el. Det är en konstant och pålitlig energikälla, men dess användning är begränsad till platser där geologiska förhållanden gör det ekonomiskt och tekniskt möjligt att nå och utnyttja denna värme.

Kolkraftverk med bolmande skorstenar.

Icke förnybara energikällor

Icke förnybara energikällor kommer från ämnen som tar lång tid att bildas i naturen och som inte kan återskapas inom en mänsklig livstid. De är begränsade och kommer att ta slut om vi fortsätter att använda dem på samma sätt som vi gör idag. Dessa energikällor är dessutom ofta kopplade till höga utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och andra miljöproblem.

Kol

Kol är en fossil energikälla som används för att generera el i kolkraftverk. Förbränning av kol för att producera värme eller el förekommer knappt längre längre i Sverige, men används fortfarande i många andra länder. Förbränning av kol leder till höga koldioxidutsläpp och kolbrytning har en stor miljöpåverkan. I Sverige används dock kol fortfarande inom industrin, framförallt inom ståltillverkning, vilket orsakar stora klimatpåverkande utsläpp.

Olja

Olja är också en icke förnybar energikälla som främst används för att producera bränsle till fordon. Olja har ett högt energiinnehåll, men den har stor påverkan på miljön och bidrar till koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Utvinningen av olja medför också stora risker för miljön.

Fossilgas

Naturgas, vilket är fossilindustrins namn på fossilgas, används bland annat för uppvärmning och elproduktion, men också som råvara inom industrin. Vid förbränning ger fossilgas något lägre utsläpp än andra fossila bränslen och anses därför ibland vara ett renare alternativ till kol och olja. Fossilgas har dock mycket stor negativ inverkan på klimatet och miljön om man jämför med förnybara energikällor. Infrastrukturen för gas är också en stor källa till utsläpp av den kraftiga växthusgasen metan.

Kärnkraft

Kärnkraftverk använder uran som bränsle för att producera el. Kärnkraft producerar nästan inga direkta växthusgasutsläpp i drift, istället ligger utmaningarna i säker hantering av uranbrytningen, det radioaktiva avfallet, och riskerna för kärnkraftsolyckor.

Läs mer om hur kärnkraft fungerar.

Vilka energikällor använder vi i Sverige?

I Sverige använder vi en mix av flera energikällor. Energikällor för att producera el har under de senaste decennierna framförallt varit vattenkraft och kärnkraft, men storskalig produktion av vind- och solel ökar i takt med att tekniken går framåt och kostnaderna sjunker. För att producera värme förbränner de svenska kraftverken framförallt biomassa, sopor och en mindre mängd torv.

Elproduktionen i Sverige 2022: 
💧 Vattenkraft 41 %
☢️ Kärnkraft 29 %
💨Vindkraft 19 %
🔥 Kraftvärme 10 %
☀️ Solkraft 1 %

Aktivister från Greenpeace blockerar ett fartyg som levererar rysk fossilgas utanför Nynäshamn.

Greenpeace arbetar för förnybara energikällor

På Greenpeace har vi länge varit en stark förespråkare för förnybara energikällor. Vi utför ett aktivt globalt arbete där vi strävar efter att främja övergången från icke förnybara energikällor till förnybara tillsammans med en kraftig energieffektivisering. Detta gör vi genom att påverka politiken, stödja innovativa lösningar och sprida medvetenhet om de miljömässiga fördelarna med förnybar energi.

En omställning till 100 procent förnybar energi är nödvändig för att bekämpa klimatförändringarna och för att skapa en säkrare, renare och mer hållbar framtid för oss alla. Stöd oss och driv på energiomställningen!