ภาครัฐสามารถยุตินโยบายที่สนับสนุนเนื้อสัตว์ เปิดเผยที่มาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์