ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในประเทศ ดังนั้น ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2566 นี้ เพราะพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มของผู้มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในทางการเมืองร่วมกันจึงเป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ในการชี้แนะทิศทางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมผ่านอุดมการณ์หรือแนวนโยบาย ของพรรค ดังนั้น เมื่อพรรคการเมืองได้จัดตั้งรัฐบาล อุดมการณ์และแนวนโยบายดังกล่าวก็จะกลายเป็นทิศทางของประเทศ พรรคการเมืองจึงมีบทบาทในการกำหนดทางเลือก (Alternative) ให้กับสังคม

กรีนพีซ ประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอต่อพรรคการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย และรัฐบาลไทย ในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนี้

  1. ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Justice)
  2. การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) และประชาธิปไตยทางพลังงาน (Energy Democracy)
  3. มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (PM2.5)
  4. มลพิษพลาสติก
  5. มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  6. สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

นอกจากนี้ กรีนพีซ ประเทศไทย ยังได้ทำงานติดตามการพัฒนาวิสัยทัศน์และออกแบบนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในประเทศ