Muonio sameby och Greenpeace kräver att det statliga skogsbolaget Sveaskog omedelbart avbryter all avverkning i området och drar tillbaka alla avverkningsanmälningar tills dess att regelrätta samråd återupptagits. Här följer en kort bakgrund och summering av vad som har hänt.

Sveaskog har i upprepade fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden i Muonio sameby. Skogsbolaget har även avbrutit alla samråd med samebyn, vilket innebär att Muonio sameby inte har möjlighet att påverka avverkningar som sker på deras marker. Tyvärr är fallet inte unikt. I november slog 29 samebyar i en gemensam debattartikel larm om hur Sveaskog och övriga skogsbolag skövlar deras renbetesmarker. 

https://www.youtube.com/watch?v=wpNAMOOk-wQu0026t=44s
Personer från Muonio sameby förklarar bakgrunden

Den 19 april 2021 skickar Muonio sameby och Greenpeace ett brev till Sveaskogs vd Per Matses där samebyn, med stöd av Greenpeace, kräver att Sveaskog återupptar samråd med Muonio sameby gällande avverkningar i samebyns område. I en debattartikel säger företrädare för Muonio sameby att de sagt nej till avverkning av områden som är viktiga för rennäringen men att Sveaskog inte visat hänsyn och att bolaget sagt upp samråden.

Sveaskogs vd Per Matses svarar på brevet två dagar senare, den 21 april . I svaret skriver han att ”Sveaskog följer regelverk, uppställda krav och rutiner…” och att Sveaskog har sökt dialog med Muonio sameby under en längre tid. Per Matses upprepar den 22 april i en debattartikel att Sveaskog följer de regler som finns och påstår att kampanjen är missvisande.

Samma dag svarar Muonio Sameby och Greenpeace på brevet. I svaret skriver de att: ”Vi i Muonio sameby dock har svårt att förstå vad du refererar till när du säger att “Sveaskog har en längre tid sökt dialog med Muonio sameby.“ Ingen i samebyn har upplevt att några sådana försök har gjorts.” I brevet ställer de även åter frågan som Per Matses hittills undvikit att svara på: Kommer Sveaskog återuppta regelrätta samråd med Muonio sameby?

Den 23 april skriver Sveaskogs vd Per Matses i ett brevsvar att bolaget inte kommer att återuppta formella samråd, med hänvisning till Muonio samebys status som en koncessionssameby: Vi känner till att Muonio sameby verkar för att få annan legal status, som skogssameby, men det är en fråga som inte Sveaskog har rådighet över”, skriver Per Matses.

Samma dag publicerar SvD en debattartikel, undertecknad Muonio sameby och Greenpeace, som är ett svar på Per Matses debattinlägg i SvD från den 22 april. “”Att ta sig tolkningsföreträde och anklaga oss i Muonio sameby för att ha blivit utnyttjade är både förnedrande och förminskande. Det är ett hårresande exempel på kolonialt översitteri, från statens eget skogsbolag”, skriver Muonio sameby och Greenpeace i den gemensamma slutrepliken i SvD.

Den 26 april skickar Muonio sameby och Greenpeace ett svar på det senaste brevet från Sveaskogs vd Per Matses, där man ifrågasätter Sveaskogs motiv till att inte återuppta samråden: “Att hålla sig inom lagens minimikrav för hur man hanterar urfolks rätt till sin traditionella näring kan inte betraktas som ansvarsfullt, hållbart eller moraliskt, det är endast ett sätt att undvika rättsliga påföljder. Sveaskogs agerande i den här frågan är beklämmande”.

Den 10 juni säger Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson i en intervju med P4 Norrbotten att Sveaskog öppnar för regelbundna samråd med Muonio sameby. Men den 16 juni lämnar bolaget in nya avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen. Vid ett möte mellan Muonio sameby och Sveaskog svänger bolaget återigen om samråden, och säger att regelrätta samråd inte kommer att återupptas.

Sommaren 2021, den 6 juli, besöker Greenpeace de områden som hotas av avverkning på grund av de nya avverkningsanmälningar som Sveaskog lämnat in till Skogsstyrelsen. ”Vi anser att det är högst olämpligt och respektlöst att Sveaskog har börjat lämna in avverkningsanmälningar medan processen för att utveckla samråd är långt från komplett. Vi förväntar oss att Sveaskog avbryter alla planer för avverkning inom Muonio sameby tills dess att ni har fått medgivande från samebyn genom en FPIC-baserad samrådsprocess”, skriver Greenpeace i ett brev till Sveaskog efter besöket.

I ett svar på brevet skriver Sveaskog att regelrätta samråd med samplanering inte kommer att återupptas, med hänvisning till att Muonio sameby klassas som en koncessionssameby. Muonio sameby står dock fast vid sina krav. Sedan augusti finns en grupp aktivister från Greenpeace på plats i Muonio sameby, för att hindra att Sveaskog går vidare med de planerade avverkningarna i området.

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.
Sveaskog har skickat in 13 avverkningsanmälningar belägna inom Muonio sameby till Skogsstyrelsen, vilka sammanlagt utgör en yta på över 100 hektar. Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkningar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

I mitten av augusti 2021 börjar Sveaskog kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby. För att stoppa avverkningen inleder Greenpeace en aktion och slår läger i den hotade skogen. Aktionen uppmärksammas av författaren, sommarprataren och den före detta buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad. I ett inlägg på Instagram inför hans 60-årsdag ber han sina följare om gåvor för att skydda träden och stödja Greenpeace kamp för skogen. Resultatet blev över 1,3 miljoner kronor – på bara tre dagar.

I mitten av augusti 2021 börjar Sveaskog avverka ett av de omstridda skogsområdena i Muonio sameby. Avverkningen stoppas efter att Greenpeace slagit läger i skogen.

Några dagar efter, den 19 augusti meddelar Sveaskog att bolaget avbryter den påbörjade avverkningen efter Greenpeace aktion. ”Det här är en liten men viktig seger. Men många skogar i och utanför Muonio sameby är fortfarande hotade. Vi kommer att stanna kvar i området, för att kämpa för de andra skyddsvärda skogar som Sveaskog vill avverka”, säger Karolina Carlsson, talesperson för Greenpeace från lägret i Norrbotten.

Efter Greenpeace aktion väljer Sveaskog att avbryta avverkningen av ett av de skogsområden i Muonio sameby som är hotade.

På uppmaning av Greenpeace skickar mängder av människor under augusti mejl till ledande personer i Sveaskog, där de kräver att avverkningarna i Muonio stoppas. Kampanjen får Sveaskog att i ett pressmeddelande anklaga Muonio sameby och Greenpeace för att sprida felaktig information. Pressmeddelandet från Sveaskog innehåller dock en rad felaktiga påståenden, bland annat om ”pågående samråd”.

”Att hävda att det just nu pågår ett samråd mellan Sveaskog och Muonio sameby är för oss ett ofattbart påstående, då samråd per definition innefattar ett aktivt deltagande med representanter från samebyn, vilket i nuläget helt saknas. Vidare är det idag den 30 augusti, och en formell kallelse till det påstådda inplanerade mötet i slutet av augusti, lyser ännu med sin frånvaro”, skriver Muonio sameby i ett svar till Sveaskog den 30 augusti.

Greenpeace behåller sin närvaro i området och fortsätter bevaka att inga nya avverkningar sker. I mitten av september skickar Greenpeace International en anmälan till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC), där Greenpeace anklagar Sveaskog för att ha brutit mot certifieringsorganets regler för urfolks rättigheter.

Sedan aktionen ägde rum i augusti har Greenpeace dagligen bedrivit patrullering i de hotade skogsområdena i Muonio sameby för att säkerställa att Sveaskog inte olovligen avverkar. I november anslöt Skogsupproret till bevakningen och under början av 2022 även Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Norrbotten och Amnesty Sverige / Sápmi. Det uttalade stödet för Muonio samebys situation har växt och det är idag flera olika aktörer i miljö- och människorättsrörelsen som aktivt sätter press på Sveaskog att återetablera samråd med samplanering med Muonio sameby och ställa om till ett hållbart skogsbruk. 


Den 9 februari 2022 kom ett utlåtande gällande den FSC anmälan Greenpeace International och Muonio sameby gjort, vilket var ett i raden av flertalet klagomål gentemot Sveaskog. I uttalandet från granskande certifierare framkommer det att fallet fortsatt är öppet och inväntar utlåtande från FSC Sverige och FSC International kring hur nuvarande svenska FSC-ramverk ska tolkas. 

I februari 2022 har 6 månader passerat sedan patrulleringen inleddes. Inga ytterligare försök till att avverka skog har under denna period gjorts, men under flera månaders tid förbereddes en vinterväg som ledde fram till ett avverkningsanmält område.

Sveaskog och nya VD:n Erik Brandsma har på twitter, i media och via mail försäkrat att avverkningsplanerna är avbrutna tillsvidare och att Erik Brandsma personligen kommer delta på möte med representanter från samebyn. Efter Sveaskogs försäkran om att inga avverkningar ska ske i området till dess att en “bra dialog” med samebyn återupprättats kommer Greenpeace  tillsvidare pausa den dagliga patrullering av avverkningshotade områden i Muonio sameby.

Vi utgår från att bolaget kommer att hålla sitt ord men är fortsatt redo att ingripa om den förhoppningen skulle motbevisas. Greenpeace kommer också fortsatt stödja Muonio samebys kamp om att återfå regelrätta samråd med samplanering i skogsbruksfrågor på deras marker.
.

Fortsättning följer. 

Här kan du läsa mer om bakgrunden till konflikten och varför Muonio sameby felaktigt klassats som en koncessionssameby i stället för en skogssameby.

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig