Want to do more?
#ร่วมกับเรา ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม ×

BETTER NORMAL

วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา กับ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่?” คุณเยบ ซาโน ผู้อํานวยการบริหารกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบคําถามต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิด ดังนี้

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Covid-19 มีผลกระทบต่อผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

Covid-19 ส่งผลกระทบต่อคนและชุมชนในหลายระดับ เป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะเลี้ยงชีพได้เมื่อต้องอยู่บ้าน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือกินอาหารที่เราพอใจทุกมื้อในทุก ๆ วันแบบปกติ แม้ว่ามาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดทําให้เกิดผลในเชิงบวก เช่น การหยุดลงชั่วคราวของการเจริญเติบโต (ทางเศรษฐกิจ) ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็ส่งผลเชิงลบอย่างรุนแรง ต่อผู้คนและฐานเศรษฐกิจที่ผู้คนต้องดํารงชีพ ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เรียกได้ว่าธรรมชาติอยู่ในช่วง “พักหายใจ” เนื่องจากการผลิตอุตสาหกรรมต้องชะลอ หรือหยุดชะงักไป แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้ในทางการแพทย์ จะเห็นได้ว่า เราอยู่ในโลกที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง แต่ก็ยังคงเป็นโลกเดียวกันที่ซึ่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตสิ่งแวดล้อมยังคงดํารงอยู่

นัยยะที่เกี่ยวข้องกับงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซเป็นอย่างไร?

โรคระบาดขนาดใหญ่ครั้งนี้ทําให้เราคิดทบทวนถึงโลกของเราทําให้เราเห็นข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาร้ายแรงในระบบ ดังนั้นความพยายามในการต่อกรกับความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และวิกฤตทางนิเวศวิทยาจึงมีความสําคัญยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเปิดโอกาสให้เราทํางานประเด็นว่าด้วยเมืองที่น่าอยู่ ผลักดันแบบจําลองทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ยั่งยืนและเป็นธรรม สนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงของระบบอาหาร วิกฤตโลกระบาดครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเดิมพันสูง รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนและดําเนินการได้เร็วขึ้น ถือเป็นโอกาสของเราที่จะผลักดันรัฐบาลให้ ลงมือปฏิบัติการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยเจตจํานงทางการเมืองที่มากขึ้น

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซที่มุ่งไปสู่อนาคต ที่น่าอยู่ ยั่งยืน และเป็นธรรมคืออะไร และผู้สนับสนุนกรีนพีซมีบทบาทอย่างไร?

กรีนพีซจะต้องวิวัตน์เข้าไปสู่ชุมชนที่ยึดหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของมิติทางสิ่งแวดล้อมและ มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เราจะเดินหน้ารณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทายที่สุดในยุคของเรา ขณะเดียวกันมีการนําเสนอและกระตุ้นให้เกิดทางออกและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยผู้สนับสนุนกรีนพีซ คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน และมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ภารกิจของเราลุล่วง กรีนพีซขอยกย่องทุก ๆ การกระทําที่กล้าหาญและเอื้ออาทรต่อกัน