เราเชื่ออย่างแรงกล้าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและการให้อำนาจประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่องานรณรงค์ของเรามากที่สุดและยั่งยืนที่สุดทั้งต่องานในพื้นที่และในระดับนโยบาย
วิสัยทัศน์ของเรายังคงอยู่ที่หัวใจของการเปลี่ยนผ่านนี้ เมื่อผมได้มองย้อนกลับไปด้วยความภาคภูมิใจในความสำเร็จต่างๆในปีที่ผ่านมาหรือเมื่อทศวรรษที่ผ่านไป ผมจึงเฝ้ามองในแง่ดีถึงทิศทางการทำงานของเราในอนาคต