Den bestand af sild der fiskes på i Øresund går tilbage. En af grundene er ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, at tilgangen af nye små sild til bestanden siden 2000 kun er gået en vej – og det er nedad.

 ICES kan ikke forklare hvorfor der kommer så få nye sild, men måske de skulle kigge på den voldsomme sandsugning der har foregået i Øresund igennem mange år. 

Skriv under her, hvis du vil støtte Greenpeace i vores arbejde for at stoppe sandsugningen i Øresund.

I det nordlige Øresund har der foregået omfattende sandsugning igennem mange år.  Tidligere også i langt større omfang end i dag. Fiskerne beretter at netop det nordlige Øresund er et stort gydeområde for sild.

I 1996 kom der er revision af råstofloven som betød at indvindingen fra 1997 i det nordlige Øresund blev begrænset til 6 områder. Men det rykker jo ikke ved, at området har været negativt påvirket af udvindingen igennem mange år, og at gydepladser for sild muligvis er blevet ødelagt.

Et af de sandsugningsområder der ligger i det nordlige Øresund er Disken. Det fremgår af den rapport, der ligger til grund for tilladelserne til at suge sand på Disken, at den bundtype, som sild godt kan lide at gyde på, er til stede og det derfor er sandsynligt at området er en gydeplads. Hverken miljøministeriet eller sandsugningsfirmaerne ved dog om der er gydeområder. For der er ikke stillet krav om at dette skulle undersøges før man gik i gang med at suge sand.
Det vurderes dog alligevel i rapporten, at den samlede sildebestand formentlig kan tåle, at en del gydepladser og lokale bestande går til grunde. Denne konklusion baseres på en publikation fra 1982.

Jeg ved ikke, om fiskerne er klar over, at Miljøministeren åbenbart mener, at den samlede sildebestand formentlig kan tåle, at en del gydepladser og lokale sildebestande går til grunde. For det må hun jo mene, siden hun igen og igen blåstempler tilladelser til at suge sand og grus baseret på de faktisk ret mangelfulde rapporter. Og igen og igen fremføre at sandsugningen i Øresund er bæredygtig.

Jeg syntes dog, der er noget der ikke stemmer! For sildebestanden går tilbage selvom det fiskeritryk som fiskeriet fisker med er blevet mindre.
Fiskebestande er ikke nemme at have med at gøre. Hvorfor de opfører sig som de gør, kan have mange årsager. Fiskeri er en af de helt store syndere i forhold til den sørgelige forfatning mange af vores fiskebestande befinder sig i dag. Men overlappet imellem at vigtige gydepladser udsættes for massiv negativ påvirkning samtidig med at sildebestanden ikke vokser – det er simpelthen for stor et sammenfald til at miljøminister Kirtsen Brosbøl kan sidde det overhørigt.

Hun bør derfor straks frede Øresund for sandsugning og lave området til et havreservat.

I Kattegat er der på grund af forurening med næringssalte samt evt. nedgangen i rovfiskebestanden som følge af overfiskeri i dag store forekomster af trådalger. Det betyder, at der ikke længere er gode gydemuligheder for silden her.

Hvis sandsugning får lov at smadre de sidste gode gydepladser – så går silden en kedelig fremtid i møde og må skrives på listen som endnu en fiskeart der forsvandt eller blev meget sjælden.