อาสาสมัครกรีนพีซ

ไม่ว่าคุณเป็นใครก็สามารถมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครกรีนพีซได้ ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทของอาสาสมัครได้ตามความสนใจ อาทิ เยาวชนกรีนพีซ (Youth) นักพูดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Greenspeaker) นักกิจกรรมเชิงออนไลน์ (Digital Activist) และนักกิจกรรมภาคสนาม (Activist)

Plastic Brand Audit ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. © Songwut Jullanan / Greenpeace

“อาสาสมัคร” คือ กลุ่มคนสำคัญในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ของกรีนพีซในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  เรารณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม สื่อสารปัญหาและทางออกด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเป็นประจักษ์พยานในกิจกรรมการทำลายสิ่งแวดล้อมและเปิดโปงอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม

อาสาสมัครกรีนพีซทำอะไร

  • เรียนรู้ประเด็นปัญหาและทางออกด้านสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อส่งต่ออนาคตสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนรุ่นใหม่
  • เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานร่วมกับเครือข่าย องค์กรอาสาสมัครที่ทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
  • เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมกับผู้คนทั่วโลก
Pride Parade in Bangkok. © Baramee  Temboonkiat / Greenpeace

ประสบการณ์จากการเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ

  • ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการทำงานอาสาสมัครร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลและมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครกรีนพีซทั่วโลก
  • ได้รับการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การรณรงค์อย่างสันติวิธี การสื่อสารงานรณรงค์ และ การทำงานร่วมกับชุมชน

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราได้ที่นี่