ภารกิจของกรีนพีซวางอยู่บนหลักการต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในงานรณรงค์ทั้งหมดของเรา หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางในทุกภารกิจที่เราทำ และทุกที่ที่เรารณรงค์

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระโดยใช้การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเสนอทางออกของปัญหาเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัย

เป้าหมายของกรีนพีซ

เป้าหมายของกรีนพีซคือสร้างโลกที่น่าอยู่และปลอดภัยที่เอื้อให้สรรพชีวิตบนโลกได้งอกงาม นั่นหมายถึงกรีนพีซทำงานเพื่อ

คุณค่าหลัก

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสันติวิธี กรีนพีซลงมือปฏิบัติการบนฐานของ จิตสำนึกที่ดี เรารับผิดชอบต่อปฏิบัติการของเราและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล เราให้คำมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง และทุกคนร่วมกิจกรรมของกรีนพีซล้วนผ่านการอบรมการปฏิบัติการแบบสันติวิธี

ความเป็นอิสระ กรีนพีซไม่รับเงินจากรัฐบาล บริษัทและพรรคการเมืองต่างๆ การบริจาคส่วนบุคคลและเงินทุนจากมูลนิธิไม่แสวงหากำไรเท่านั้นที่เป็นแหล่งเงินทุนของเรา

กรีนพีซไม่มีมิตรหรือศัตรูถาวร หากรัฐบาลหรือบริษัทใดต้องการจะเปลี่ยนแปลง เราจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น แต่หากมีความลังเลและกลับคำ เราจะทวงถามและติดตาม สิ่งที่สำคัญไม่ใช่คำพูดแต่คือการลงมือปฏิบัติ

สนับสนุนทางออก กรีนพีซเชื่อว่าไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหา เรามุ่งพัฒนา ทำวิจัย และผลักดันขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัยของทุกคน

หลักการระดมทุน

กรีนพีซภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่งานของเราได้รับการสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชนทั่วโลกผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลกและต้องการช่วยเราสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเงินทุนจากมูลนิธิไม่แสวงกำไรที่เห็นด้วยกับคุณค่าหลักของเรา

ความเป็นอิสระในการทำงานของกรีนพีซมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานรณรงค์ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นอิสระจึงเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในงานระดมทุนของกรีนพีซ เราไม่รับเงินทุนจากรัฐบาล บริษัท พรรคการเมือง หรือองค์กรระหว่างรัฐบาล

กรีนพีซยังได้กลั่นกรองการบริจาคของมูลนิธิไม่แสวงกำไรทั้งหมดว่ามีสิ่งใดหรือไม่ที่เราต้องสมยอมกับหลักการความเป็นอิสระของเรา ความสัตย์ซื่อและมั่นคงในหลักการของเรา หรือทำให้เราหันเหจากการจัดความสำคัญของงานรณรงค์ของเรา หากเราพบสิ่งเหล่านี้ เราจะปฏิเสธหรือส่งเงินบริจาคคืน

การบริจาคให้กรีนพีซเปิดให้ผู้คนได้ยืนเคียงข้างกับเจ้าหน้าที่รณรงค์และนักกิจกรรมของเราและช่วยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ มีความสำคัญยิ่งที่เราใช้เงินจากผู้บริจาคอย่างเคารพและอย่างรับผิดชอบ ทั้งการใช้เพื่อสร้างผลสะเทือนอันยิ่งใหญ่จากงานรณรงค์และการใช้เพื่อขยายการระดมทุน

ดังนั้น กรีนพีซมุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้เพื่อบรรลุถึงคุณค่าที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อผู้บริจาค กรีนพีซภูมิใจต่อรายละเอียดทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในการทำงานระดมทุนที่แสดงในบัญชีรายปีในสำนักงานของกรีนพีซทุกแห่งทั่วโลก

นี่เป็นเหตุผลว่าวิธีการทั้งหมดที่เรานำมาใช้ในการทำงานระดมทุนนั้นไม่เพียงแต่สอดคล้องต้องกันกับหลักการภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Code of Conduct) และแนวปฏิบัติที่ดีอันเป็นที่ยอมรับกันในแต่ประเทศที่กรีนพีซทำงานอยู่ด้วย

หากมีผู้บริจาคให้ความสนใจต่องานของกรีนพีซที่เฉพาะเจาะจงและสอบถามว่าเราใช้เงินบริจาคเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจะยินดีต่อการร้องขอนั้น

บางครั้ง เราจะขอให้ผู้สนับสนุนและประชาชนทั่วไปบริจาคเงินให้กับโครงการหรือ งานรณรงค์ที่เฉพาะ เจาะจง  เมื่อเราเชื่อว่าอาจมีความคาดหวังจากผู้บริจาคว่าเงินบริจาค จะถูกนำไปใช้ในแบบดังกล่าว เราจะใช้ระเบียบวิธีการทางบัญชีอันเป็นที่รับรู้กันดีในการติดตามตรวจสอบการใช้เงินบริจาค และเราจะรายงานว่าเราระดมทุนได้เท่าไรและเงินบริจาคที่ได้จากการระดมทุนนั้นนำไปใช้อย่างไร

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

กรีนพีซทำงานอย่างแข็งขันเพื่อรับรองถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการทำงานรณรงค์ การระดมทุน และแนวปฏิบัติในการจัดการด้านการเงิน

กรีนพีซเป็นสมาชิกของ Accountable Now ซึ่งเป็นเวทีขององค์กรภาคประชาสังคมนานาชาติ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและเน้นการสร้างผลสะเทือนเชิงบวกไป พร้อมๆ กัน เราลงนามในพันธะสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบที่เห็นชอบร่วมกับในระดับโลก 10 ฉบับ และแสวงหาเพื่อเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อความเป็นอิสระ และเพื่อทำงานมืออาชีพและมีจริยธรรม

ในแต่ละปี กรีนพีซรายงานถึงสมรรถนะการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และสังคมตามกรอบการรายงานของ Accountable Now ไปยังคณะทำงานทบทวนที่เป็นอิสระ ติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและความรับผิดชอบของเราที่มีต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในรายงาน Accountability Reports

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน