แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่มีมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือนหรือ net metering ที่เป็นกลไกเชิงนโยบายที่รับประกันถึงสิทธิของประชาชน ร่วมผลักดันให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สร้างความเป็นธรรมทางพลังงาน โดยการประกาศใช้ระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้า (Net Metering) เพื่อให้ประชาชนขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรม

#ค่าไฟไม่แฟร์ #ประชาธิปไตยทางพลังงาน #GreenAndJustRecovery