พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

กรีนพีซ ประเทศไทย เดินหน้าเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงาน สู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในไทย ซึ่งจะต้องมีมิติทางความยั่งยืน การกระจายศูนย์และเป็นธรรมทางพลังงานถูกนำไปพิจารณาและพัฒนาควบคู่ขนานไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วย 

ไทยยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อภาวะโลกร้อน

องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency, IRENA) ระบุว่า พลังงานหมุนเวียนมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% ภายในปี  2593

แต่ปัจจุบันการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในไทย ปี 2566 ที่ผ่านมามีเพียง 9.84% เท่านั้น ไทยยังคงใช้ก๊าซฟอสซิลและถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า (สูงถึง 73.95%)  ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

เพื่อกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน

กรีนพีซจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานในด้านนโยบายพลังงานหมุนเวียน เช่นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต้องประกาศใช้นโยบาย Net Metering และเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมนุเวียนในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อรับมือกับโจทย์อันท้าทายของประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศลดการปลดปล่อยคาร์บอนหรือมีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้เร็วที่สุด

รณรงค์และขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรม โดยมีการสร้างรูปแบบของชุดข้อมูล กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียน ที่จะเป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ทำการศึกษา วิจัย ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการรณรงค์ร่วมกันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่เป็นธรรม


Solar Rooftop at Prapokklao Hospital in Thailand. © Roengchai  Kongmuang / Greenpeace

ร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนด้วยกัน

ร่วมผลักดันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)หยุดปิดกั้นโซลาร์รูฟท็อปและสร้างความเป็นธรรมทางพลังงาน 

ร่วมเรียกร้องให้พลังงานหมุนเวียนสามารถเข้าถึงระบบสายส่งเป็นลำดับแรก และมีการระบุชัดเจนในช่วง3-5ปีแรกของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan, PDP) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการประกาศใช้ระบบหักลบหลบหน่วยไฟฟ้า Net Metering ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเข้าสู่ระบบ


เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน