COAL FACTSHEET #2

ถ่านหินก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ถ่านหิน คือตัวการสําคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยน้ำมือของมนุษย์ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกําเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 37 ของการปล่อยทั่วโลก และร้อยละ 72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 41 จากการปล่อยก๊าซทั้งหมดทั่วโลก หากความต้องการถ่านหินในระดับโลกเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,200 แห่ง ทั่วโลกตามแผนที่วางไว้ ก๊าซเรือนกระจกจะทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียสภายในปี 2100 ขีดจํากัดที่ยอมรับในระดับสากล คือ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียสจะนํา ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้วอันเป็นสาเหตุ ของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และทําให้สังคมมนุษย์ไม่อาจทนอยู่ได้

แต่ความหวังยังคงมีอยู่ รัฐบาลบางประเทศและธนาคารระหว่างประเทศหลายแห่งเริ่มที่จะตระหนักว่าต้นทุนของโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมมือกันเพื่อต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่และนำเสนอทางออกที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานจะต้องมีการทำงาน การรณรงค์และการกดดันอีกมาก เพื่อยุติการผลักดันโครงการถ่านหิน รวมทั้งเพื่อให้รัฐบาลเข้าร่วมข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย สิ่งที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ หากเราต้องการหลีกเลี่ยงหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะต้อง ยุติยุคถ่านหิน

อ่านรายงาน COAL FACTSHEET #2 : สู่หายนะของสภาพภูมิอากาศ