COAL FACTSHEET #3

ถ่านหินใช้น้ำ และก่อมลพิษต่อแหล่งน้ำของเราได้อย่างไร

น้ำสะอาดที่ปลอดภัยราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนที่สุดในโลกของเรากําลังถูกคุกคามโดยอุตสาหกรรมถ่านหิน น้ำจืดปริมาณมหาศาลถูกนํามาใช้และปนเปื้อนมลพิษจากการทําเหมืองถ่านหิน รวมถึงการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1000 เมกะวัตต์หนึ่งแห่งในอินเดียใช้ น้ำพอๆ กับความต้องการพื้นฐานของคนเกือบ 700,000 คน โดยปกติ โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้น้ำประมาณร้อยละ 8 จากความต้องการน้ำทั้งหมด ความต้องการน้ำอันไร้ขีดจําากัดของอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นเรื่องน่า กังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ที่กําาลังเผชิญกับวิกฤตน้ำและกําลังมีแผนขยายอุตสาหกรรมถ่านหินขนาดยักษ์

ถ่านหินยังเป็นตัวการหลักของปัญหามลพิษทุกกระบวนการในวัฐจักรถ่านหินจะทำให้น้ำปนเปื้อนด้วยโลหะหนักและสารพิษในระดับที่เป็น อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมีนัยสำคัญ การได้รับพิษนี้จะเพิ่มโอกาสความพิการแต่กำเนิด ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตก่อนกำหนดซึ่งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน เรื่องนี้มักจะไม่มีสีสันอยู่นอกความสนใจของสาธารณชน การปนเปื้อนมลพิษจากวัฐจักรของถ่านหินคือภัยคุกคามที่มองไม่เห็นต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่ง แวดล้อม

อ่านรายงาน COAL FACTSHEET #3 : ความกระหายที่ไม่สิ้นสุด