COAL FACTSHEET #4

ถ่านหินสกปรกพยายามสร้างภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ผู้สนับสนุนถ่านหินต่างพากันหาหนทางให้พวกเขาเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตโดยการโฆษณาถึง “ประสิทธิ์ภาพสูง มลพิษต่ำ” ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหินยังพยายามที่จะดึงเงินจากกองทุนปกป้องสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ถึงเวลาที่ไปพ้นจากมายาคติ

โรงไฟฟ้าถ่านหินคือที่สกปรกที่สุดในโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทาง อากาศและน้ำ อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ในขณะที่อุปกรณ์ควบคุมมลพิษสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถขจัดมลพิษทั้งหมดได้ ตรงกันข้ามมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปมลพิษทางอากาศมาเป็นของเหลวและของแข็งที่อยู่ในลำธารของเสีย

บ่อยครั้งที่อุตสาหกรรมถ่านหินและรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรมากกว่าสุขภาพของ ประชาชนและเลือกที่จะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอย่างเต็มรูปแบบ ในกรณีนี้มลพิษของจากเสียยังคงถูกปล่อยสู่บรรยากาศ เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรและเพิ่ม อัตราการเจ็บป่วย

โรงไฟฟ้าถ่านหินคือตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ 72 ของการปล่อยทั้งหมด ที่มาจากการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ยังคงปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถึงสองเท่า และมากถึง 20 – 80 เท่า เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีที่ใช้ในการดักจับ และเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาสูงและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในวงกว้าง

มากไปกว่านั้นหากพิจารณาถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำเหมือง การเตรียม ถ่านหิน การขนส่งถ่านหิน และการผลิตไฟฟ้าไม่มีทางที่จะถูกมองว่า “สะอาด” ได้เลย ข้อเท็จจริงชุดนี้อธิบายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ โรงไฟฟ้าถ่านหิน

อ่านรายงาน COAL FACTSHEET #4 : ถ่านหินสะอาด คือ การโป้ปดอันสกปรก