ปัจจุบันถ่านหินถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเกือบร้อยละ 40 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั่วโลก อย่างไรก็ดีการเผาไหม้ถ่านหินถือเป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นอันตรายมากที่สุดในโลก โดยก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนตลอดจนชุมชนทั่วโลก

ทว่าอุตสาหกรรมถ่านหินก็ไม่ได้ออกมารับผิด ชอบต่อความเสียหายที่ก่อขึ้น หากแต่เป็นโลกทั้งโลกที่ต้องร่วมกันรับผลกระทบเหล่านั้น รายงานต้นทุนจริงของถ่านหินฉบับนี้จะตีแผ่ให้เห็นถึงและทำการประเมินในเชิงปริมาณของผลกระทบจากอุตสาหกรรมถ่านหินมีต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมทั่วโลก ความต้องการใช้พลังงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมหมายถึงการใช้ถ่านหินมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและอยู่ในอัตราที่น่าตกใจ โดยในช่วงระหว่างปี 2542 ถึง ปี 2549 ปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วโลกถีบตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คาดว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับเดียวกัน หากยังไม่มีการลดการพึ่งพาการใช้ถ่านหินซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุดลงไป

ราคาตลาดของถ่านหินซึ่งนับแต่อดีตถือว่าเป็นเชื้อเพลิงราคาถูกที่สุดที่มีอยู่นั้น ไม่ได้นำผลกระทบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมาคำนวณด้วย สิ่งที่เรียกว่าเป็น ‘ต้นทุนผลกระทบภายนอก’ นั้นถูกตีความว่าเป็นความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ โรคระบบ ทางเดินหายใจ อุบัติเหตุจากการทำเหมืองแร่ ฝนกรด หมอกควันพิษมลพิษทางอากาศ ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อันตรายที่เกิดจากการทำเหมืองถ่านหินและการเผาไหม้ถ่านหินไม่ได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาต่อตันของถ่านหิน หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ แต่ท้ายที่สุดแล้วโลกจะต้องแบกรับความเสียหายดังกล่าว รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาคำตอบของคำถามต่อไปนี้: ขณะนี้มูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปกับการใช้ถ่านหินมีมูลค่าเท่าใด?

ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม