การใช้ถ่านหินนำเข้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาคการผลิตไฟฟ้าจากร้อยละ 23 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 39 ในปี 2562 ถ่านหินนำเข้าถูกใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์มากที่สุด (ร้อยละ 61 ของถ่านหินนำเข้า ทั้งหมดในปี 2562) ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยภาพรวม ในปี 2562 ถ่านหินนำเข้าถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 62.7 และใช้ใน ภาคการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producers) ร้อยละ 37.3

การนำเข้าถ่านหินที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นนี้สวนทางกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ขณะเดียวกัน ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ อันดับต้นๆ ของโลก มีการศึกษา ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ของประเทศ (เช่น วิสัยทัศน์พลังงาน หมุนเวียน 100% ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายในปี 2593) ที่ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้ ถ่านหินและก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก