การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ตือโละปาตานีมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารไม่เพียงแต่สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนตือโละปาตานีให้มีความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่หากมีการจัดการที่ดี ตือโละปาตานีสามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับอาเซียนและสำหรับภูมิภาคอื่นๆ ได้ด้วย

นอกจากนี้ตือโละปาตานียังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลิตพลังงานที่ขัดต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติแล้ว ยังจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทั้งทางบก ทางทะเล ซึ่งจะกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจ และการทำมาหากิน ของชุมชนที่พึ่งพาฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้านและการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารและความมั่นคงทางอาหาร

นอกจากนี้การอพยพชาวบ้านจำนวน152 ครัวเรือนออกไปจากพื้นที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิตของชาวบ้านเหล่านั้น รวมถึงความล่มสลายของชุมชน

“เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแล้วเราจะต้องสูญเสียชีวิต สูญเสียชุมชนไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร วิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง การพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ใช่คณิตศาสตร์ของคนข้างมากสำคัญกว่าคนข้างน้อยไม่ใช่การมองความมั่นคงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สนใจสิ่งหนึ่ง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางพลังงานคือความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม” ศ.สุริชัย หวันแก้ว กล่าวใน Social policy forum เรื่อง การบังคับโยกย้ายถิ่นฐานจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จัดที่ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ดังนั้น ตือโละปาตานี จึงไม่เหมาะสม กับการเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน